Search results

  1. Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM / Maohua Xiao, Jun Guo, Xinhua Lu, Liping Shi, Jing Zhang, Hong Lin   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 3, strana 531-536.
    Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM
  2. Research on 3D reconstruction technology of tool wear area / Maohua Xiao, Zhenmin Sun, Xiaojie Shen, Liping Shi, Jing Zhang   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 2, strana 345-349.
    Research on 3D reconstruction technology of tool wear area