Number of the records: 1  

Domácí péče o pacienta/klienta po cévní mozkové příhodě

 1. Title statementDomácí péče o pacienta/klienta po cévní mozkové příhodě / Martina Jäklová
  Personal name Jäklová, Martina, (dissertant)
  Phys.des.62 listů, 11 nečíslovaných listů příloh : barevné ilustrace
  NoteVedoucí práce Daša Maniaková. Oponent Lucie Libešová
  AbstractTato bakalářská práce na téma "Domácí péče o pacienta/klienta po cévní mozkové příhodě" věnuje pozornost specifikám ošetřovatelské péče o pacienta/klienta po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí. Teoretická část práce popisuje: definici onemocnění, její rozdělení, rizikové faktory, vznik, klinické příznaky, následky a prevenci. Zbytek teoretické části se týká specifik domácí péče o pacienta/klienta po CMP a definici koncepčního modelu fungujícího zdraví dle Marjory Gordonové. Praktická část obsahuje vypracovanou kazuistiku pacienta/klienta po ischemické cévní mozkové příhodě. Pro sběr anamnestických údajů byl použit model fungujícího zdraví dle Marjory Gordonové, a vybrané problémy, intervence a cíle dle klasifikačního systému ošetřovatelských diagnóz NANDA 2015-2017. Cílem této bakalářské práce je přispět ke zlepšení péče o tyto pacienty v domácím prostředí a napomoci tak k brzkému a celkovému zotavení. Dále se zaměřit na to, jaké změny nastaly u člověka, kterého tato příhoda postihla, jaké si nese následky a jak na jeho nemoc reagovalo okolí. Zohledněna je především psychika postiženého na toto onemocnění a zátěž pečujících v domácím prostředí. Výstupem této práce je stručný návrh doporučení pro neformální pečující při péči o jejich blízké po CMP. Hlavním cílem práce je poukázat, že poskytování péče rodinným příslušníkem v domácím prostředí je pro pacienta/klienta po CMP ta nejpřívětivější možnost.
  The topic of my Bachelor thesis is "Home care for a patient/client after a stroke" This thesis pays attention to the specificts of nursing care for a patient/client after a stroke in home environment. The theoretical part of the work describes: the definition of the illness, its distribution, risk factors, clinical signs, emergence, consequences, and prevention. The rest of the theoretical part is dedicated to the home care for a patient/client after a stroke and the definition of the conceptual model of functioning health according to Marjory Gordon. The practical part includes a parallel drawn up by the patient/client after ischemic stroke. For Anamnestic data collection was selected model of a functioning health according to Marjory Gordon, and certain issues, interventions and objectives according to the classification scheme of the NANDA nursing diagnoses 2015-2017. The focus of this Bachelor thesis is contribution to improve the care for patients in a home environment and helps to ensure a fast and total recovery. Next topic of my work is to focus on what changes have occurred in human body, what are the consequences of this illness and how patients/clients family and relatives reacted. Taken into account is primary the mental state of the patient/client and his reaction on this illness and burden for relatives or people looking after patient/ client in a home environment. The outcome of this work is to present a basic plan for non medicly educated carers in helping and carring for a family member after a stroke. The main objective of this work is to show an option of taking care for a patient after a stroke in home environment and show that this option is one of the best choices for the patient.
  Another responsib. Maniaková, Daša (thesis advisor)
  Libešová, Lucie (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (degree grantor)
  Subj. Headings ošetřovatelství * domácí péče * cévní mozkové příhody
  Subj. Headings rodina * zátěž * pečující * stroke * home care * family * burden * caregiver
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  UDC616-083 * 364.69-783.44 * 649 * 616.831-005.1 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00181175
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 114413300711441sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1