Number of the records: 1  

Aspekty jazykových rovin u jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami v procesu psaní

 1. Title statementAspekty jazykových rovin u jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami v procesu psaní / Anna Dlouhá
  Personal name Dlouhá, Anna, (dissertant)
  Phys.des.78 listů : barevné ilustrace
  NoteOponent Ilona Pešatová. Vedoucí práce Václava Tomická
  AbstractPředkládaná práce si klade za cíl zmapovat proces tvůrčího psaní u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s přesahem k hodnocení jednotlivých výstupů tvůrčí činnosti a k rozborování těchto výstupů z hlediska jazykových rovin. Bakalářská práce čítá sedm obsahových celků. První je zaměřen na tvůrčí psaní, jeho historii, tvůrčí potenciál jedince, tvůrčí klima a jeho faktory, na autorský styl a na techniky využívané v tvůrčím psaní. Druhá část je věnována psychologii tvořivosti. Tato část si klade za cíl seznámit čtenáře se základními psychologickými aspekty tvořivosti a procesu tvoření. Část následující sleduje jazykové roviny, které jsou nezbytné pro naplnění cíle této bakalářské práce, jedná se tedy o rovinu foneticko-fonologickou, lexikálně-sémantickou, morfologicko-syntaktickou a pragmatickou. Na kapitolu věnovanou jazykovým rovinám navazuje kapitola věnovaná terminologickému vymezení poruch, které korespondují s diagnostikovanými poruchami účastníků tvůrčího psaní. Toto vymezení poslouží jako teoretická základna pro lepší pochopení výsledků tvůrčího psaní u jednotlivých případových studií. Následující část je věnovaná metodologii výzkumu. Kapitola obsahuje stanovení výzkumného cíle, specifické výzkumné otázky, výzkumný vzorek i uplatněné techniky tvůrčího psaní. Další obsahový celek se vztahuje ke kazuistikám, tj. jednotlivým případovým studiím, vlastnímu procesu tvůrčího psaní, uplatňovaným technikám i k hodnocení a k rozborování výstupu takového procesu dle již zmiňovaného hlediska jazykových rovin. Poslední celek je věnován kategoriím, jejich rozklíčování a analýze výstupů tvůrčího psaní, která povede k zodpovězení specifických výzkumných otázek.
  The goal of this thesis was to show the process of creating by children with special educational needs. Outputs of their creative process were analyse step by step from each of linguistics level - phonetic, phonology, lexical, semantic, morphology, syntax and pragmatic. Every output was evaluated.. Bachelor thesis has seven parts, which are connected with the history of creativity like a field of scientific study, creative process, creative potential, creative clime, psychological view on creative process. Furthermore is included into this part also methodology and how is whole project create, the methodology of the research. In this part is also mentioned several methods, which are used in creative process. One of the most important parts of this research is dictionary of disabilities (Down´s syndrome, blindness, impaired communication ability and so on.) and the chapter which is focused directly on linguistics levels.
  Another responsib. Pešatová, Ilona (opponent)
  Tomická, Václava (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky (degree grantor)
  Subj. Headings speciální pedagogika * speciální vzdělávací potřeby
  Subj. Headings komunikace * proces tvoření * potenciál tvoření * znevýhodnění * handicap * special educational needs * communication * creative process * creative potential * impairment * disability
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  UDC376 * 37.04 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00181135
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 110973300711097sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1