Number of the records: 1  

Analýza příčin praskání vlnovce kompenzátoru z niklové slitiny

 1. Title statementAnalýza příčin praskání vlnovce kompenzátoru z niklové slitiny / Miloslav Tóth
  Personal name Tóth, Miloslav, (dissertant)
  Phys.des.76 listů : ilustrace, grafy, schémata + 1 CD
  NoteVedoucí práce Sylvia Kuśmierczak
  AbstractPředložená diplomová práce se zabývá analýzou příčin praskání vlnovce kompenzátoru z niklové slitiny. Práce definuje vlnovec a kompenzátor. Popisuje technologii výroby vlnovce. Rozděluje a popisuje niklové slitiny. Zabývá se vlivem tvářitelnosti a svařitelnosti na výslednou kvalitu vlnovce. Popisuje metody vhodné k hodnocení kvality materiálu vlnovce. Pomocí navržené metodiky analyzuje příčiny vzniku trhlin. Bylo analyzováno chemické složení. Byla realizována statická zkouška tahem. Pomocí optické mikroskopie stanoven obsah nekovových vměstků, mikrograficky stanovena velikost zrna a analyzována mikrostruktura svarových spojů. Byla stanovena tvrdost svarového spoje. Pomocí fraktografické analýzy hodnocena lomová plocha. Analyzovány částice pomocí rastrovací elektronové mikroskopie.
  Submitted diploma thesis follows up analysis of cracking of bellow expansion joint made of nickel alloy. Thesis defines bellow and expansion joint. Describes technology of the bellow production. Divides and describes nickel alloys. Deals with impact of formability and weldability on final quality of the bellow. Describes methods appropriate for bellow material quality evaluation. Analyses causes of crackingby using the suggested methodology. Chemical composition was analysed. Statistical tensile test was conducted. Using optical microscopy, contents of non-metallic inclusions was determined along with micrographic determination of grain size, microstructure of welded joints was analysed. Hardness of welded joints was determined. Using fractographic analysis, the fracture area was evaluated. Particles were analysed by using scanning electron microscopy.
  Another responsib. Kuśmierczak, Sylvia (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings slitiny niklu * svařování * tváření kovů * svarové spoje
  Subj. Headings kompenzátor * vlnovec * trhlina * optická mikroskopie * vměstek * fraktografie * expansion joint * bellow * nickel alloys * formability * weldability * crack * optical microscopy * inclusion * fractography
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect669 - Metalurgie
  UDC669.245 * 621.791 * 621.77+621.98 * 621.791.052/.053 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00177911
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 98443300709844sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1