Number of the records: 1  

Analýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině

 1. Title statementAnalýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině / Veronika Žáková
  Personal name Žáková, Veronika, (dissertant)
  Phys.des.69 listů
  NoteOponent Ilona Pešatová. Vedoucí práce Václava Tomická
  AbstractBakalářská práce se zabývá narušenou komunikační schopností ve foneticko-fonologické rovině u dětí nastupujících do 1. třídy základního vzdělávání. Práce je teoreticko-aplikačního charakteru. V teoretické části, na základě studia odborných pramenů jsou rozpracovaná témata vztahující se k narušené komunikační schopnosti, jako je komunikace, vývoj řeči, fonetická výstavba, ale také vymezení jednotlivých poruch řeči, a nakonec vzdělávání žáku s narušenou komunikační schopností. Praktická část je zaměřená na porovnání řečových schopností dětí v předškolním věku v závislosti na délce docházky v mateřské škole. Informace o řečovém projevu dětí budou stírány pomocí screeningové metody - orientačního logopedického vyšetření. Bakalářská práce přispívá k rozšíření povědomí o rozšiřujících se poruchách řeči dětí předškolního a mladšího školního věku a tím také vede k uvědomění, že rozvoj řečových schopností a celková podnětnost k řečovému projevu předškolních dětí je velmi důležitá.
  This bachelor thesis investigates impaired communication skills at phonetic-phonological level for children entering primary education. The work is of theoretical-application nature. In the theory part, based on a of study of professional resources, the themes related to impaired communication skills such as communication, speech development, phonetical development, and also definition of individual speech disorders and finally education of kids with impaired communication skills are elaborated. The practical part is aimed at comparison of speech presentation in preschool children according to the length of attendance at créche. The childrens' speech will be collected using a screening method - tentative logopedic examination. This bachelor thesis contributes to spreading the awareness about widening of speech disorders of preschool children and young school children and also leads to awareness, that the speech development and overall speech stimulus of preschool children is very important.
  Another responsib. Pešatová, Ilona (opponent)
  Tomická, Václava (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky (degree grantor)
  Subj. Headings speciální pedagogika * školní zralost * logopedie
  Subj. Headings komunikační schopnost * druhy narušené komunikační schopnosti * foneticko-fonologická rovina * ontogeneze řeči * rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) * communication skills * types of impaired communication skills * phonetic-phonological level * speech ontogenesis * general educational program for preschool education
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  UDC376 * 373.29 * 376-056.264 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00179207
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 94773300709477sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1