Number of the records: 1  

Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách

 1. Title statementBarokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách / Iva Prošková
  Personal name Poláčková, Iva, (dissertant)
  Phys.des.174 listů, 52 nečíslovaných listů obrazové přílohy : ilustrace, grafy, mapy + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Michaela Hrubá. Oponent Lydia Petráňová. Oponent Jiří Mikulec
  AbstractV české historiografii se za posledních dvacet let více otevírá téma náboženských dějin, respektive výzkumu zbožnosti věřících. Současná literatura se tak snaží osvětlit tu část naší historie, která byla v minulých letech ideologicky zkreslována a často vynechávána. Období baroka má v české historiografii specifické postavení, především kvůli velkým změnám, které ve společnosti nastávaly a které jsou spojeny s rekatolizací. V severozápadních Čechách se oblast výzkumu věnuje především starším dějinám, dějinám středověku a následně pak moderním dějinám. Období raného novověku respektive baroka je zatím poměrně opomíjeno, přestože se jednalo o období zásadních náboženských a s tím spojených kulturních změn. Předkládaná práce nabízí jeden z pohledů na tyto změny, které probíhaly na celém území českého království, ale právě v severozápadních Čechách docházelo k nejsilnějšímu střetu kultur katolického a nekatolického vyznání. V této oblasti se lidé různých vyznání potkávali a ovlivňovali bez přerušení kontinuity a to vzhledem k blízkosti hranic i vzhledem k obchodním aktivitám. Cílem práce je ukázat změny v přístupu katolické církve ke svým věřícím, ale také k lidem jiného vyznání, za využití víry v zázraky, církevních řádů a prací s mentalitou člověka. Pomocí specifických pramenů se snaží zasadit problematiku do kontextu doby. Hlavními pramennými zdroji této práce jsou tištěné a rukopisné záznamy zázraků ze tří poutních lokalit v severozápadních Čechách. Práce je rozdělena do dvou celků, kdy první popisuje kulturní a náboženské souvislosti a historii poutních míst Bohosudov, Chlum Svaté Maří a Gottesberg. Druhý se zabývá samotným rozborem zázračných vyslyšení, která jsou v pramenech zachycena. Výsledky výzkumu jsou přehledně zobrazeny v grafech a tabulkách.
  In the Czech historiography the topic of religious history, or more precisely of believers´ devotion research, has been discussed more often during the last 20 years. Contemporary literature makes efforts to explain that part of our history which was ideologically misrepresented and very often left out in past years. The baroque period has a specific position in the Czech historiography, mainly thanks to big changes that appeared in the society and are connected to recatholization. In the northwestern part of Bohemia the research is mainly devoted to older history, middle ages and subsequently to modern times history. The period of early modern times, or more precisely baroque, is mostly omitted in spite of the fact that this time was a period of fundamental religious and cultural changes. This submitting work offers one of the views on those changes that appeared in the whole territory of the Bohemian kingdom, however the strongest cultural clash of catholic and non-Catholic religion was in the north-western Bohemia. In this area people of various religions met and influenced each other without interrupting continuity according to close proximity to boarders and business activities. The goal of this thesis is to show changes in attitude of Catholic Church to its believers but also to people of another religion in the way of using belief in miracles, church orders and work with human mentality. With the help of specific sources the thesis tries to set the issue into the time context. The main sources for this thesis are printed and handwritten records of miracles from 3 pilgrimage areas in northwestern Bohemia. The thesis is devided into two units, whereas the first one describes cultural and religious context and history of pilgrimage areas of Bohosudov, Chlum Svaté Maří and Gottesberg. The second unit is devoted to single analysis of miracle answers which are recorded in the sources. The results of my research are clearly displayed in graphs and charts.
  Another responsib. Hrubá, Michaela, 1966- (other)
  Petráňová, Lydia, 1941- (opponent)
  Mikulec, Jiří, 1997 - (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie (degree grantor)
  Subj. Headings 17.-18. století
  Subj. Headings náboženský život - Česko - 17.-18. století * lidová zbožnost - Česko - 17.-18. století * katolická víra - Česko - 17.-18. století
  Subj. Headings zbožnost * baroko * zázrak * Panna Marie * Nejsvětější Trojice * Bohosudov * Chlum Svaté Maří * Gottesberg * devotion * baroque * miracle * Virgin Mary * Holy Trinity * Bohosudov * Chlum Svaté Maří * Gottesberg
  Form, Genre disertace
  Conspect27 - Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie
  UDC272-184.3 * 2-853 * 27-853 * (437.3) * 2-4 * 213-4 * 221-4 * 233-4 * 234-4 * 24-4 * 25-4 * 252/256+22]-4 * 259.4-4 * 258/259-4 * 26-4 * 27-4 * 28-4 * (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=179307
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DB 763300035933sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1