Number of the records: 1  

Denní režim u osob s Alzheimerovou demencí v institucionální a rodinné péči

 1. Title statementDenní režim u osob s Alzheimerovou demencí v institucionální a rodinné péči / Jaroslava Valtrová
  Personal name Valtrová, Jaroslava, (dissertant)
  Phys.des.87 listů : ilustrace
  NoteOponent Dagmar Kubátová. Vedoucí práce Eva Mrázová
  AbstractTato bakalářská práce porovnává denní režim a péči o klienty s Alzheimerovou demencí v institucích a rodinném prostředí. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část seznamuje s pojmem demence, historií Alzheimerovy demence, stádii onemocnění a jejich rozdíly. Nedílnou součástí teoretické části je výčet zařízení, které poskytují péči a služby pro nemocné Alzheimerovou demencí. V praktické části je popsána charakteristika institucí se zvláštním režimem a profesionální péče o klienty s Alzheimerovou demencí z hlediska volno časových aktivit. Nalezneme zde též příklady rodinného prostředí. V závěru práce je celkové shrnutí šetření.
  This thesis compares the daily regimen and care for clients with Alzheimer's de-mentia in institutions and family environment. The thesis is divided into two parts. The theoretical part introduces the concept of dementia, the history of Alzheimer's dementia, the stage of the disease and their dif-ferences. An integral part of the theoretical part is the list of facilities providing care and services for Alzheimer's dementia sufferers. The practical part describes the characteristics of institutions with special regime and professional care for clients with Alzheimer dementia in terms of free time activities. We also find examples of family environment here. The conclusion is a summary of the investigation.
  Another responsib. Kubátová, Dagmar, 1943- (opponent)
  Mrázová, Eva (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání (degree grantor)
  Subj. Headings Alzheimerova choroba * demence * domácí péče
  Subj. Headings rodinné prostředí * institucionální péče * paměť * Alzheimer's dementia * family environment * institutional care * memory
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect649 - Domácí péče o děti, nemocné a hosty
  UDC616.831-003.8+616.892/.894 * 616.892/.894 * 364.69-783.44 * 649 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=174588
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 79793300707979sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1