Number of the records: 1  

Analýza půdních mikrobních společenstev na výsypkách

 1. Title statementAnalýza půdních mikrobních společenstev na výsypkách / Eva Filusztková
  Personal name Filusztková, Eva, (dissertant)
  Phys.des.81 listů : grafy
  NoteVedoucí práce Josef Trögl
  AbstractV rámci této diplomové práce byla provedena analýza půdních mikrobních společenstev na třech ekologicky odlišných lokalitách hnědouhelné výsypky Radovesice. Vzorky z původního rostlého terénu, rekultivace a sukcesních ploch byly analyzovány metodou fosfolipidových mastných kyselin (PLFA), jež umožňuje určit hrubou strukturu mikrobního společenstva a živou mikrobiální biomasu. Nebyla prokázána významná vertikální stratifikace a půdy byly proto porovnány pouze na základě lokality. Celkové množství SMB bylo nejvyšší u původního rostlého terénu a ve svrchním horizontu rekultivace. Na ostatních analyzovaných lokalitách bylo množství SMB nižší. Statisticky významně odlišnou lokalitou byla sukcesní plocha Jh (hrana sukcesního svahu s jižní orientací), která vykazovala oproti ostatním lokalitám nižší hodnotu poměru G+/G-bakteriální PLFA a stresového indikátoru trans/cis PLFA, a naopak vyšší podíl aktinomycet a ukazatele nutričního stresu cy/pre. Odlišnost lokality Jh byla potvrzena i vícerozměrnou analýzou. Celkově je možné říci, že hodnoty ze všech analyzovaných lokalit ukazují, že půdy na zájmových lokalitách ještě nejsou zcela vyvinuté, ale jejich vývoj se ubírá směrem ke standartním půdám.
  Analyses of soil microbial communities on three ecologically different habitats of the brown-coal Radovesice Dump was carried out. Samples taken from the unmade ground, reclaimed habitat and habitats left to spontaneous succession were analysed by means of phospholipid fatty acids (PLFA) which allows determination of the rough structure of microbial community as well as living microbial biomass. No vertical stratification was determined and soils were compared according to the habitat. The highest microbial biomass was found as far as the unmade ground and the upper horizons of reclaimed habitat are concerned. Other habitats embodied lower SMB content. Succession locality Jh (south top) was significantly different from the statistical point of view because of lower G+/G- values and trans/cis PLFA indicators; on the other hand higher amount of actinobacteria and cy/pre was observed. This difference was approved by principal component analysis. Overll, the values show that soils are not properly developed on all habitats but their progress tends to be the same as in the case of standard soils.
  Another responsib. Trögl, Josef, 1978- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technických věd (degree grantor)
  Subj. Headings půdní mikroorganismy * hnědouhelné doly * rekultivace
  Subj. Headings půdní mikrobní společenstva * fosfolipidové matné kyseliny * hnědouhelná výsypka Radovesice * soil microbial communities * phospholipid fatty acids * brown coal spoil heap Radovesice
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect631 - Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie
  UDC631.461/.467 * 622.332.012.2 * 502.174 * 631.618 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=168483
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 53473300705347sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1