Number of the records: 1  

Domácí péče o seniora

 1. Title statementDomácí péče o seniora [rukopis] / Vendula Hejlová
  Personal name Hejlová, Vendula, (dissertant)
  Issue data2014
  Phys.des.48 l.
  NoteVed. práce Alexandra Petrů
  AbstractBakalářská práce se zabývá domácími pečovateli, kteří pečují o seniora v domácím prostředí. Cílem práce je analýza profilu pečující osoby, kdy a jak se k péči o seniora osoba dostala. S tím souvisí i neméně důležitá sociální dávka, a tou je příspěvek na péči. Dále se budu zabývat možnostmi pomoci ze strany institucí a státu. To zahrnuje další sociální dávky a služby, které mohou pečujícím osobám ulehčit péči o seniora. Pro získávání dat jsem se rozhodla použít kvalitativní metodu sběru dat, tedy polostandardizované rozhovory. Rozhovory jsou dělány s osobami, které v domácí péči pečují nebo pečovali o seniora.
  The bachelor thesis deals with domestic caregivers who care for seniors at home. The aim of the thesis is analysis the profile of the caregiver when and how they got an opportunity to care for a senior. The care allowance is other important social benefit which is connected with it. Futher, I will engage in possibilities of assistance from the institutions and the state. This includes other social benefits and services that may relieve to caregivers their care for seniors. I decided to use qualitative method of data collection, a semi-standardized interviews to obtain the necessary data. Interviews are done with people who cares or cared for a senior at home.
  Another responsib. Petrů, Alexandra (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce (degree grantor)
  Subj. Headings senior * domácí péče * pečovatel * dávky sociální péče * sociální služby * senior * home care * caregiver * social welfare benefits * social services
  Form, Genre bakalářské práce
  UDC(043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=169327
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 31763300703176sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1