Number of the records: 1  

Fytopatologicky významné houby - zpracování tématu pro výuku biologie na gymnáziu

 1. Title statementFytopatologicky významné houby - zpracování tématu pro výuku biologie na gymnáziu [rukopis] / Ludmila Podešvová
  Personal name Podešvová, Ludmila, (dissertant)
  Issue data2013
  Phys.des.65 l., 85 l. příl. : barev. il. + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Lenka Němcová
  AbstractTato bakalářská práce, zaměřena na téma fytopatologicky významných hub, je určena pro učitele biologie vyšších ročníků gymnázií. Umožňuje jim prezentovat téma fytopatologicky významných hub a houbám podobných organismů nad rámec běžné výuky biologie. Je založena na rešerši současných učebnic biologie pro gymnázia. Pro rozšiřující program výuky byl navržen soubor 25 fytopatologicky významných hub a houbám podobných organismů reprezentujících říše Protozoa, Chromista a Fungi. U každého druhu je uveden životní cyklus, způsob vzniku a rozvoje choroby, příznaky choroby na rostlinách, možnosti záměny s jinými chorobami a škůdci. Dále jsou zdůrazněny možnosti prevence vzniku chorob a způsoby ochrany rostlin. Pro učitele byly zpracovány metodické listy a PowerPointové prezentace, pro žáky pak pracovní listy.
  This bachelor thesis, focused on the topic of the important phytopathological fungi, is intended to be used by teachers of higher grades of grammar schools. It enables them to present the topic of phytopathologicaly important fungi and fungal-like organisms over the current teaching program of biology on grammar schools. It is based on the review of this topic in recent textbooks of biology used in grammar schools. The set of 25 phytopathologicaly important fungal and fungal-like organisms representing the reigns of Protozoa, Chromista, and Fungi is proposed for advanced teaching program of biology. Each species is characterized by the life cycle, process of disease manifestation and development, disease symptoms on host plants, potential miss-identification with other diseases and pests. The ways of disease prevention, and possibilities of plant protection are stressed. Teacher booklets and PowerPoint presentations for teaching activities, and student worksheets are elaborated as well.
  Another responsib. Němcová, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra biologie (degree grantor)
  Subj. Headings učebnice biologie pro gymnázia * fytopatogenní houby * parazitismus * fytopatologie * metodické listy pro učitele * pracovní listy * PowerPointové prezentace * biology textbooks for grammar schools * phytopathological fungi * parasitism * phytopathology * teacher booklet * worksheet * PowerPoint presentation
  Form, Genre bakalářské práce
  UDC(043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00137733
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 23073300702307sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1