Number of the records: 1  

Analýza chování povrchově upravených plechů po korozním působení

 1. Title statementAnalýza chování povrchově upravených plechů po korozním působení [rukopis] / Jaroslava Svobodová
  Personal name Svobodová, Jaroslava, (dissertant)
  Issue data2010
  Phys.des.112 listů 1 CD ROM
  NoteVed. práce Sylvia Kuśmierczak
  AbstractDiplomová práce se zabývá analýzou chování povrchově upravených plechů po korozním působení. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána koroze kovových materiálů, její druhy a rozdělení. Dále jsou v zde uvedeny způsoby nanášení ochranných povrchů na základní materiály součástí, druhy nátěrových hmot, hodnocení degradace nátěrových hmot dle norem, metalografie a plán experimentu. V praktické části jsou popsány podmínky experimentu a zkoušených vzorků, způsob a podmínky korozního zatížení a způsoby předúpravy a povrchové úpravy vzorků. Zkoumané vzorky jsou podrobeny makroskopickému hodnocení a vizuálnímu hodnocení dle norem. Výsledky z makroskopické zkoušky jsou analyzovány a vyhodnoceny. Dalším krokem je mikroskopické pozorování vzorků, které využívá poznatků z makroskopického hodnocení. Na základě výsledků vznikla doporučení nejlepšího využití předúprav povrchů základního materiálu a povrchových úprav z nátěrových hmot s ohledem na podmínky korozního zatížení.
  Graduation theses is dealed with the behaviour analysis of the coated sheets after corrosion action. Work contains theoretical and practical part. In the theoretical part is described corrosion of the metallic materials, types and separations. Than there are ways of application of protective surface on the basic materials of the components, types paints, evaluation of degradation of coatings according to the sandards, metallograhy and the plan of the experiment. In the practical part are described conditions of the test samples, the way and conditions of corrosion load and the methods of pretreatment and coating samples. The investigated samples are subjected to macroscopic evaluation and visual evaluation according to standards. Results form macroscopic tests are analyzed and evaluated. The next step is the microscopic evaluation of the samples which uses knowledge from the macroscopic evaluation. Based on the results was a recommendation of the best use of the surface pretreatments of base materials and the surface treatments of paint with regard to conditions of corrosion load.
  Another responsib. Kuśmierczak, Sylvia (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství (degree grantor)
  Subj. Headings povrchová úprava * předúprava povrchu * povrchově upravený plech * metalografie * degradace nátěrových hmot * koroze kovových materiálů * korozní působení * ochranné povlaky * nátěrové hmoty * analýza chování vzorku * makroskopické hodnocení * mikroskopické hodnocení * podmínky korozního zatížení * surface treatment * surface pretreatment * coated sheet * metalography * degradation of the organic coating * corrosion of metallic materials * corrosive action * protective coatings * paints * behaviour analysis of the sample * macroscopic evaluation * microscopic evaluation * corrosion load conditions
  Form, Genre diplomové práce
  UDC(043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00111233
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  V-DP 3005941002574sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1