Number of the records: 1  

Fenomén obrazu ve výtvarné výchově

 1. Title statementFenomén obrazu ve výtvarné výchově [rukopis] = Image phenomenon in art education / Alena Vyroubalová
  Par.titleImage phenomenon in art education
  Personal name Vyroubalová, Alena, (dissertant)
  Issue data2010
  Phys.des.82 l., xx l. obr. příl. + 1 CD-ROM
  NoteVed. práce Kateřina Dytrtová
  AbstractDiplomová práce rozvíjí téma obrazu na bázi vnímání a základní poznatky o něm. Diplomová práce se snaží nacházet teoretickou podporu u vnímání obrazu a jeho možném využití ve vizuálních a edukativních oborech. V praktické části lze nalézt výtvarná zadání popisující využití mnohoznačnosti přístupů k dynamičnosti i statičnosti obrazu ve výtvarné výchově. V diplomové práci půjde o manifestaci hmoty ve dvojrozměrnosti s odkazem do trojrozměrného působení obrazu. Užitím možností metafory v pedagogické části jak "uvidět ve věci věc", nastolit možnosti, jak "vidět i jinak", umět porozumět a nastínit některé momenty k vizuálnímu kontaktu kolem nás jsou stěžejními úkoly této diplomové práce. Téma diplomové práce si klade za cíl vymezit různé přístupy ve vizuální rekonstrukci věcí v obrazovém prostoru a s různými přístupy napříč (malířstvím, filmem, fotografií, architekturou aj.).
  The diploma thesis expands on image perception and basic knowledge about it. This thesis tries to find theoretical support for the perception of the image and its potential use in a visual art and education. In the practical part can be found a creative assignment describing different access to dynamic and static image in art of education. The thesis will be a mass demonstration of the two-dimensionality, referring to the three-dimensional image effect. Using metaphors in the educational part - show ways how to "see things in object", how to "see differently", to be able to understand and outline some moments of visual contact around us- it is the goal of this thesis. Diploma thesis propose to define the different approaches in the visual image reconstruction of things in the space and across different approaches (painting, film, photography, architecture, etc.).
  Another responsib. Dytrtová, Kateřina, 1964- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury (degree grantor)
  Subj. Headings obrazy * světlo a stín * vnímání uměleckého díla * výtvarná výchova
  Subj. Headings obraz * zobrazení * obraz a situace * obraz a barvy * obraz a světlo * obraz a čas * obraz a pohyb * obraz a prostor * analogie obrazů * malířství * film * fotografie * architektura * image * display * image and situacion * image and color * image and light * image and term * image and movement * image and space * images analogy * painting * photography * moving picture * architecture
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect7.01/.09 - Umění
  UDC7.072/.073 * 7.017.2 * 75.051 * 72/76:37.016 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00081213
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  P-DP 162853149956285sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1