Number of the records: 1  

Akciové indexy

 1. Title statementAkciové indexy [rukopis] / Lenka Štěpánková
  Personal name Štěpánková, Lenka, (dissertant)
  Issue data2006
  Phys.des.46 l. : il., tabulky
  NoteLic. smlouva. Jméno za svobodna Kurková
  AbstractPředmětem práce jsou akciové indexy burz cenných papírů. Teoretická část obsahuje základní informace o burzách, jejich fungování a předmětu jejich obchodování, dále se zabývá indexy hlavních světových burz i pražské burzy cenných papírů. Praktická část se zabývá srovnáním vlivu teroristických útoků a přírodních katastrof na akciové indexy, a především pak vlastní analýzou vývoje vybraných akciových indexů a korelačních vztahů mezi nimi. Podrobně zkoumán a doložen je výrazný vliv teroristických útoků na ceny akcií, naopak přírodní katastrofy se ukázaly být faktorem podružným s neprůkazným vlivem. Detailně zkoumány jsou vazby mezi hlavními světovými indexy a českým indexem PX. Prokázána je vysoká korelace mezi vývojem hlavních Evropských indexů, nižší závislostí vývoje indexu PX na vývoji hlavních světových burz a naopak vysoká shoda vývoje PX s vývojem většiny indexů středoevropských burz. Diskutován je velmi specifický vývoj indexu bratislavské burzy SAX. Na základě korelační analýzy jsou nalezeny vztahy mezi vývojem hodnot akciových indexů a kurzů měn, které se výrazně odlišují u hlavních světových indexů od indexu PX.
  The subjeck of a labour is Share Indexes of Exchange Securities. The Theoretical part of the labour contains the basic informations about the exchanges, their functions and the subject of their business, further on it engage in the indexes of main World Exchange and Exchange of Prag Securities. The practical part of the labour engages in comparing influence terrorist attack and natural disaster for share indexes, and above all proper analysis of development choice indexes of shares and correlation relations between them. The expresive influenc terrorist attacks for prices of shares is inspected in detail contrariwise. Particulary are inspected structures between main world indexes and czech index PX. Arguable is high correlation between development of main european indexe, lower dependence development of index PX on a development of main world exchanges and contrariwise a high agreement of a development PX with a development the most of indexes of Midleeuropean exchanges. Discussful is very specific development of index of Bratislava's Exchange SAX. In basic correlation analysis are discovered relation between development of value share indexes and rate of currency, which are expresively different by main world indexes from index PX.
  Another responsib. Uhman, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví (degree grantor)
  Subj. Headings burzovní indexy
  Subj. Headings Akciové indexy * Burza cenných papírů * korelační analýza * Share indexes * Exchange of securities * Correlation analysis
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect336.7 - Finance
  UDC336.76
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00004708
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  S-BP 32584212123282sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1