Number of the records: 1  

Etické kodexy ve veřejné správě

  1. Hanušová, Jana, 1997-
    Etické kodexy ve veřejné správě [rukopis] / Jana Hanušová. -- 2021. -- 66 l. (127 850 znaků) : tab. -- Oponent Petra Olšová. -- Ved. práce Tomáš Sýkora. -- Abstract: Bakalářská práce se zabývá etickými kodexy ve veřejné správě se zaměřením na hlavní město Prahu a statutární města, které jsou sídelními městy krajů. Etické kodexy jsou jedním z prostředků, jež mohou zlepšit efektivnost, transparentnost a výkonnost veřejné správy. Ze 13 oslovených měst se do analýz a polostrukturovaných rozhovorů, zapojilo 12 měst a jejich postoj se značně lišil. Zejména pro 3 města byla etika na úřadě velmi důležitým prvkem a jejich zájem o etiku značně převyšoval postoj ostatních měst. Pouze dvě z oslovených měst nemá vydaný etický kodex. Pro ostatní města byla stanovena doporučení a prosazování etických kodexů v praxi.. -- Abstract: The bachelor thesis focuses on ethical codes in public administration more specifically on the ethical codes of county cities and the capital city of Prague. The purpose of ethical codes is to bring transparency, efficiency, and performance to public administration. From 13 addressed cities 12 participated in the analysis with semi-structured interviews and they significantly differ with responses. Namely for 3 county cities were ethics between municipal authorities a very important element and their focus on the ethical code was significantly higher among other county cities. Only two of them don't have any ethical code. For other county cities, were given recommendations on how to handle ethical codes in theory and praxis.
    Olšová, Petra. Sýkora, Tomáš. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
    Etika. etický kodex. veřejná správa. korupce. sankce. statutární města. Ethics. ethical code. public administration. corruption. sanctions. statutory cities. bakalářské práce
    (043)378.22

Number of the records: 1