Number of the records: 1  

Územní studie krajiny na okrese Děčín

  1. Synková, Marcela, 1994-
    Územní studie krajiny na okrese Děčín [rukopis] / Marcela Synková. -- 2020. -- 99 : mapy, portréty, grafy, tab. -- Ved. práce Petr Vráblík. -- Oponent Diana Juračková. -- Abstract: Cílem diplomové práce je definovat územní studie krajiny včetně požadavků na komplexnost řešení území. Dalším významným cílem je určení krajinného rázu a potenciálu krajiny ve vybrané lokalitě na okrese Děčín. Hlavní část práce bude soustředěna na revizi ÚSES a návrh na územní studii plochy. V práci je také detailně zpracovaná SWOT analýza na zájmové území Malšovice včetně výpočtu ekologické stability krajiny.. -- Abstract: The goal of my diploma thesis is to define territorial studies of the landscape. It also takes into account the requirements for the complexity of the territory solution. Another important goal is to describe the Děčín district landscape character and also its potential. The bulk of this thesis is focused on the revision of the Territorial System of Ecological Stability (TSES) as well as a proposal for regional studies of the area. My text also contains a detailed SWOT analysis of the Malšovice area of interest; the calculation of ecological stability of the landscape included.
    Vráblík, Petr, 1975-. Juračková, Diana, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd
    ÚSES. ekologická stabilita. krajina. půdní fond. Malšovice na okrese Děčín. TSES. ecological stability. landscape. soil fund. Malšovice in the Děčín district. diplomové práce
    (043)378.2

Number of the records: 1