Number of the records: 1  

Analýza vlivu přípravku Mikro100 na porozitu a mechanické vlastnosti vybraných slitin typu Al-Si

 1. DA 11876
  Tomiš, Jan, 1991-
  Analýza vlivu přípravku Mikro100 na porozitu a mechanické vlastnosti vybraných slitin typu Al-Si / Jan Tomiš. -- 2019. -- 72 listů : ilustrace, grafy + 1 CD. -- Vedoucí práce Jaromír Cais. -- Oponent Milan Luňák. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá vlivem přípravku Mikro100 na mechanické vlastnosti a porozitu vybraných hliníkových slitin Al - Si. Vybranými slitinami jsou AlSi7Mg0,3 a AlSi10Mg, které byly odlity gravitačním litím do kovové formy a modifikovány předslitinou AlSr10. Následně byly podrobeny procesu vytvrzování. Cílem práce je zaměřit se na změny mikrostruktury vyvolané přídavkem přípravku Mikro100 s důrazem na charakter a rozložení porozity jednotlivých slitin a pomocí statické zkoušky tahem zjistit mechanické vlastnosti u slitin bez přípravku Mikro100 a s přípravkem Mikro100.. -- Abstract: The diploma thesis deals with the influence of Mikro100 on mechanical properties and porosity of selected aluminum alloys Al-Si. The selected alloys are AlSi7Mg0.3 and AlSi10Mg, which were cast by gravity casting into a metal mold and modified with AlSr10 master alloy. Subsequently, they were subjected to a curing process. Objective of this work is to focus on changes of microstructures induced by addition preparation of Mikro100 with emphasis on character and distribution of porosity of individual alloys and using mechanical tensile test to find out mechanical properties of alloys without Mikro100 and with Mikro100.
  Cais, Jaromír, 1988-. Luňák, Milan. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav technologií a materiálů
  mechanické vlastnosti materiálů. slitiny hliníku. porozita. tahová zkouška. mikrostruktura. Aluminum Alloys. mechanical properties. porosity. tensile test. microstructure. diplomové práce
  620.2-026.56. 669.715. (043)378.2

Number of the records: 1