Number of the records: 1  

Návrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů

 1. DA 9855
  Cihlář, Jan, 1973-
  Návrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů / Jan Cihlář. -- 2018. -- 73 listů : barevné ilustrace, plány, schémata + 1 CD, volná příloha (3 listy). -- Vedoucí práce Karel Sellner. -- Abstract: Návrh racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, Ústav technologií a materiálů, Ústí nad Labem, 2018, 73 s. Diplomová práce. Vedoucí: doc. Ing. Karel Sellner, CSc. Diplomová práce se zabývá návrhem racionalizace výrobního procesu pěnových brusných kotoučů. Práce je vypracována pro společnost Microcell PU Tschechien s.r.o. Česká Lípa, která se zabývá vývojem a výrobou brusných prostředků brusných papírů a technických výlisků vyrobených z elastomerního polyuretanu. Cílem diplomové práce je navrhnout racionalizaci výrobního procesu pěnových brusných kotoučů tak, aby došlo ke snížení výrobních nákladů proti současnému stavu, zkrácení průběžné doby výroby jedné dávky pěnového brusného kotouče a navrhnout implementaci racionalizačních opatření v podmínkách výrobního podniku Microcell PU Tschechien s.r.o.. -- Abstract: Proposal of rationalization of the production process of foam sanding wheels. J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Technology and Materials, Ústí nad Labem, 2018, 73 pages. Diploma thesis. Supervisor: doc. Ing. Karel Sellner, CSc. The diploma thesis deals with the rationalization of the production process of foam sanding wheels. The thesis is prepared for the company "Microcell PU Tschechien s.r.o. Česká Lípa", which deals with the development and production of abrasive/ sanding products - abrasive paper and technical moldings made of elastomeric polyurethane. The aim of the diploma thesis is to propose rationalization of the production process of foam sanding wheels in order to reduce the current production costs, to shorten the continuous production time of a single batch of foam sanding wheel and to propose the implementation of rationalization measures in the conditions of the production plant Microcell PU Tschechien s.r.o. (Ltd.).
  Sellner, Karel, 1937-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  tok materiálu. výrobní procesy. brusné nástroje. výrobní podnik. štíhlá výroba. hodnotový tok. výrobní tok. informační tok. manufacturing concern. lean production. value stream. production stream. flow of information. diplomové práce
  658.286.2. 658.5. 621.922. (043)378.2