Number of the records: 1  

Analýza příčin praskání vlnovce kompenzátoru z niklové slitiny

 1. DA 9844
  Tóth, Miloslav, 1974-
  Analýza příčin praskání vlnovce kompenzátoru z niklové slitiny / Miloslav Tóth. -- 2018. -- 76 listů : ilustrace, grafy, schémata + 1 CD. -- Vedoucí práce Sylvia Kuśmierczak. -- Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou příčin praskání vlnovce kompenzátoru z niklové slitiny. Práce definuje vlnovec a kompenzátor. Popisuje technologii výroby vlnovce. Rozděluje a popisuje niklové slitiny. Zabývá se vlivem tvářitelnosti a svařitelnosti na výslednou kvalitu vlnovce. Popisuje metody vhodné k hodnocení kvality materiálu vlnovce. Pomocí navržené metodiky analyzuje příčiny vzniku trhlin. Bylo analyzováno chemické složení. Byla realizována statická zkouška tahem. Pomocí optické mikroskopie stanoven obsah nekovových vměstků, mikrograficky stanovena velikost zrna a analyzována mikrostruktura svarových spojů. Byla stanovena tvrdost svarového spoje. Pomocí fraktografické analýzy hodnocena lomová plocha. Analyzovány částice pomocí rastrovací elektronové mikroskopie.. -- Abstract: Submitted diploma thesis follows up analysis of cracking of bellow expansion joint made of nickel alloy. Thesis defines bellow and expansion joint. Describes technology of the bellow production. Divides and describes nickel alloys. Deals with impact of formability and weldability on final quality of the bellow. Describes methods appropriate for bellow material quality evaluation. Analyses causes of crackingby using the suggested methodology. Chemical composition was analysed. Statistical tensile test was conducted. Using optical microscopy, contents of non-metallic inclusions was determined along with micrographic determination of grain size, microstructure of welded joints was analysed. Hardness of welded joints was determined. Using fractographic analysis, the fracture area was evaluated. Particles were analysed by using scanning electron microscopy.
  Kuśmierczak, Sylvia. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  slitiny niklu. svařování. tváření kovů. svarové spoje. kompenzátor. vlnovec. trhlina. optická mikroskopie. vměstek. fraktografie. expansion joint. bellow. nickel alloys. formability. weldability. crack. optical microscopy. inclusion. fractography. diplomové práce
  669.245. 621.791. 621.77+621.98. 621.791.052/.053. (043)378.2

Number of the records: 1