Number of the records: 1  

Edukace ošetřovatelského procesu u pacienta se schizofrenií

 1. DA 8722
  Kavinová, Miroslava, 1968-
  Edukace ošetřovatelského procesu u pacienta se schizofrenií / Miroslava Kavinová. -- 2017. -- 91 listů, 15 nečíslovaných listů příloh : ilustrace (některé barevné). -- Oponent Kamila Madarová. -- Vedoucí práce Milada Houdková. -- Abstract: Abstrakt Tématem předložené bakalářské práce bylo zpracování informací o realizaci edukací pacientů s diagnózou schizofrenie na konkrétním oddělení psychiatrické nemocnice. Cílem bylo zhodnocení poznatků v oblasti vedení edukačních skupin a deskripce názorů erudovaných psychiatrických sester. Inspirací pro nás byly výzkumné práce a dosud zpracované projekty edukací pacientů se schizofrenií pro vytvoření "našeho" vlastního edukačního plánu. Vycházeli jsme z každodenního ošetřovatelského styku s duševně nemocnými na oddělení Biologické psychiatrie v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích a ze zkušeností celého týmu psychiatrických sester. Výstupem tak byla úspěšná aplikace edukací u pacientů se schizofrenií a zhodnocení kvality vytvořeného plánu s následným návrhem ošetřovatelského standardu pro edukační aktivity a ošetřovatelskou péči psychotických pacientů. Předlohou nám byly také vnitřní standardy našeho akreditovaného pracoviště, kde dodržování všech ošetřovatelských standardů je trvalou hodnotou kvality péče o hospitalizované duševně nemocné pacienty. Teoretická část zprostředkovala známá fakta o duševních nemocech, obecné informace o psychózách i onemocnění schizofrenií, jejich příznaky, možnosti léčby a prognózu psychických nemocí. Také jsme přiblížili termín biologické psychiatrie. Následoval stručný náhled na duševní nemoci v zahraničí a již praktikované edukačníprůzkumy u pacientů s psychotickými prožitky. Praktickou částí jsme potvrdili skutečnost, že edukace je vedle farmakoterapie důležitou složkou ošetřovatelské péče v psychiatrii. Další kapitolou byl popis metodiky průzkumného šetření. K jejímu naplnění došlo implementací vlastního edukačního plánu a předložením návrhu ošetřovatelských standardů pro přístup a ošetřovatelskou péči o pacienty s diagnózou schizofrenie na našem oddělení.. -- Abstract: Abstract The topic of this bachelor thesis was the processing of information on the realization of education of patients with diagnosis of schizophrenia at a specific department of psychiatric hospital. The aim was to evaluate knowledge in the field of educational lessons and to describe the opinions of learned psychiatric nurses. Inspiration for us was the research work and the already amazingly elaborated projects of educating patients with schizophrenia to create "our" own educational plan. We ran out of everyday nursing with the mentally ill in the Department of Biological Psychiatry at the Psychiatric Hospital in Horní Beřkovice and from the experience of the whole team of psychiatric nurses. The outcome was a successful application of education to patients with schizophrenia and the quality evaluation of the plan, followed by a proposal for a nursing standard for educational activities and nursing care of psychotic patients. Our standard was also the internal standards of our accredited workplace, where adherence to all nursing standards is a permanent value in the care of hospitalized mental patients. The theoretical part provided familiar facts about mental illnesses, general information about psychoses and schizophrenia diseases, their symptoms, treatment options and prognosis of mental illnesses. We have also come close to the term biological psychiatry. There was a brief overview of mental illnesses abroad and already practiced educational surveys in patients with psychotic experiences. The practical part was confirmed by the fact that education is an important part of nursing care in psychiatry besides pharmacotherapy. The next chapter was a description of the survey methodology. This was achieved by implementing its own educational plan and submitting a draft nursing standard for access and nursing care for patients diagnosed with schizophrenia in our department. Keywords: Education, educational, educational activity, educational process, nursing, nursing process, psychiatry, psychiatric nurse, schizophrenia.
  Madarová, Kamila. Houdková, Milada. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
  ošetřovatelství. psychiatrie. edukace. psychiatrická sestra. ošetřovatelský proces. education. psychiatry. psychiatric nurse. schizophrenia. bakalářské práce
  616-083. 616.89. (043)378.22

Number of the records: 1