Number of the records: 1  

Analýza příčin degradace vybraných částí energetického zařízení

 1. DA 6974
  Majzner, Tomáš, 1969-
  Analýza příčin degradace vybraných částí energetického zařízení / Tomáš Majzner. -- 2016. -- 80 listů : barevné ilustrace, grafy, schémata + 1 CD. -- Vedoucí práce Sylvia Kuśmierczak. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou příčin vzniku degradačního poškození trubek vybraných částí výměníkových ploch tlakového systému parního kotle klasické tepelné elektrárny. Pro posouzení byly zvoleny trubky kotle K11, bloku 500 MW, Elektrárny Mělník III, kde opakovaně dochází k poruchám z důvodu degradačního poškození trubek. V teoretické části jsou uvedeny základní typy parních kotlů, funkce výměníkových výhřevných ploch kotle, současné a nové moderní materiály, používané pro tyto instalace. Dále pak jsou uvedeny vlivy médií a pracovních látek na materiály trubek parních kotlů a metody kontrol i zkoušek pro sledování a ověřování stavu trubek výhřevných ploch kotle. V praktické části jsou shromážděny statistické údaje o poruchách jednotlivých částí výhřevných ploch tlakového systému kotle. Na základě výsledků zpracování dat jsou vybrány vzorky trubek pro laboratorní posouzení a jsou provedeny jejich analýzy a stanovení příčin vzniku poškození. Závěrem je provedeno vyhodnocení analýz a navrženy možnosti, klasické i netradiční, jakými způsoby provést opravy a obnovy. Cílem navržených opatření je zajistit bezpečné a bezporuchové provozování kotle, minimalizovat údržbové náklady a současně maximálně využít životnost použitých materiálů.. -- Abstract: The diploma thesis presents analysis of the causes of the emergence of degradation damage of selected parts of the heat transfer surface of a pressure system of a steam boiler of a conventional coal-burning power station. The piping of boiler K11 bloc 500 MW of the power station Mělník III, where degradation damage repeatedly occurs, was selected for assessment. In theoretical part, basic types of steam boilers are listed, followed by functions of heat exchange of heating surfaces of the boiler, as well as current and modern materials used for such installations. Additionally, influences of media and working raw materials upon materials of steam boilers and methods of checks and tests for monitoring and verification of state of pipes of heating surfaces of the steam boiler are presented. In practical part, statistical data of defects in each segment of the heating surface of the pressure system of the steam boiler are introduced. On basis of the data, samples of pipes are selected for assessment and subequently analyzed in order to identify the causes of their degradation. In conclusion, analyzes are evaluated and prospects of repairs and recovery, both conventional and innovative, are outlined. The goal of the proposed measures is to ensure safe and trouble-free operation of the steam boiler, minimize maintenance costs and maximize operating life of utilized materials.
  Kuśmierczak, Sylvia. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  erozivní opotřebení materiálu. abrazivní opotřebení materiálu. koroze. parní kotle. oxidická vrstva. metalografická analýza. corrosion. abrasion. erosion. oxide layer. wear and tear. metallographic analysis. diplomové práce
  620.193.1. 620.193.95. 620.193. 621.18. (043)378.2

Number of the records: 1