Number of the records: 1  

Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky

 1. DA 4038
  Kraus, Pavel, 1989-
  Hodnocení obrobitelnosti vybraných hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky [rukopis] / Pavel Kraus. -- 2014. -- 69 l., [16] l. příl. : il., schémata, tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Nataša Náprstková. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá hodnocením obrobitelnosti hliníkových slitin z pohledu tvorby třísky. Práce obsahuje teoretickou a experimentální část. Práce je zhotovena pro společnost Constellium Extrusions Děčín, s.r.o., která se zabývá výrobou hliníkových polotovarů. V teoretické části jsou popsány obecně hliníkové slitiny, jejich označování, tepelné zpracování a hodnocení struktury, dále pak obrobitelnost hliníkových slitin a její hodnocení. V experimentální části jsou testované slitiny podrobeny makroskopickému a mikroskopickému hodnocení. Dále je provedeno hodnocení třísky dle kritérií tvar a velikost / obráběná slitina a počet třísek na 100g třísek / obráběná slitina. Z naměřených hodnot jsou slitiny porovnány z hlediska jejich obrobitelnosti a následně sestaven klasifikační katalog obrobitelnosti těchto testovaných slitin.. -- Abstract: This thesis deals with the rating of machinability aluminium alloys from the perspective of chip formation. The work includes theoretical and experimental part. The work is made for the company Constellium Děčín Extrusions, Ltd., which is engaged in production of aluminum semi-finished products. In the theoretical section describes the general aluminum alloy, labeling, heat treatment and rating of the structure, machinability of aluminum alloys and its rating. In the experimental part are alloys subjected to macroscopic and microscopic evaluation. Afterwards the evaluation of chips according criteria the shape and size / machined alloy and the number of chips per 100g of chips / machined alloy. The measured values are compared and subsequently is assembled classification katalog of machinability of tested alloys.
  Náprstková, Nataša, 1968-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  slitiny hliníku. obrobitelnost. tříska. Aluminium alloys. machinability. chip. diplomové práce
  669.715. 621.9.011. (043)378.2

Number of the records: 1