Number of the records: 1  

Knižní ilustrace

 1. DA 3937
  Zehnálková, Eliška, 1989-
  Knižní ilustrace [rukopis] / Eliška Zehnálková. -- 2014. -- 37 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Karel Míšek. -- Abstract: Bakalářská práce se zabývá vytvořením autorských ilustrací ke knize Julese Vernea Dvacet tisíc mil pod mořem a grafickým návrhem podoby knihy. Práce zahrnuje část teoretickou, která se zabývá významem pojmu ilustrace v žánru science fiction a obsahuje historický přehled ilustrací k výše uvedené knize, a část praktickou, která popisuje realizaci nové podoby ilustrací a knihy.. -- Abstract: Bachelor´s thesis deals with creation of illustrations for Jules Verne´s book Twenty Thousand Leagues Under the Sea and graphical concept of the book´s design. Thesis consists of theoretical part which deals with the meaning of illustration in the science fiction genre and includes a historical overview of illustrations for the aforementioned book, and practical part which describes the realization of the new design of illustrations and the book itself.
  Míšek, Karel, 1945-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér grafický design I
  design. autorská kniha. knižní ilustrace. Jules Verne. grafická úprava. typografie. perokresba. sazba. science-fiction. Édouard Riou. Alphonse de Neuville. book illustration. graphic design. book. typography. line drawing. typesetting. bakalářské práce
  7.05. 655.53-028.5. 74/77:655.3.066.11. 74/76.05. 655.533. (043)378.22

Number of the records: 1