Number of the records: 1  

Pohyblivé obrazy. Začlenění videotvoby a filmu do výuky výtvarné výchovy

 1. DA 2496
  Novosádová, Hana, 1987-
  Pohyblivé obrazy. Začlenění videotvoby a filmu do výuky výtvarné výchovy [rukopis] / Hana Novosádová. -- 2014. -- 95 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstract: V diplomové práci Pohyblivé obrazy je pojednáno o výuce videotvorby a filmu v rámci výtvarné výchovy. Je zde navrhnuto několik zadání, ve kterých je toto médium zahrnuto. Tři zadání jsou dále realizována v rámci výuky. Dvě jako vydařená a na jednom je ukázka nedostatečnosti výkladu ve výuce. Na pracích, které byly ve výuce vytvořeny, je vidět míra, ve které jsou děti schopny v médiu videa pracovat. Jednotlivá zadání jsou analyzována. Jedná se o míru reality, fáze zadání, práci s chybou a mimo jiné i celkovou analýzu vzniklých prací. Není opomenut pohled na výuku videotvorby a filmu ve výtvarné výchově. A také je do práce zahrnuta kapitola k rozboru médií a jejich prolínání, kde se zabývám například prolnutím malby a videa. Práce, jak doufám, bude jedním z mnoha pohledů na videotvorbu a film ve školní výuce. A možná poskytne inspiraci dalším pedagogům pro výuku výtvarné výchovy.. -- Abstract: The diploma work Moving images deals with teaching videowork and film in the Art education. I suggest some tasks which include this object. Three of the tasks are implemented into the classes. Two are successful and one of them demonstrates the insufficiencies of the lectures. We can observe on the compositions created during the classes, how skilled pupils in work with the medium video are. The single tasks are being analyzed. The diploma work focuses on the extent of reality, the phases of the tasks, the work with mistakes and the analyses of the created compositions in general. In one chapter I examine the media their influence on each other and the moment where painting and video grows together. I hope, this diploma work will offer one of the many points of view on videowork and film in school education. It may be an inspiration for further Art teachers.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  videotvorba. film. médium. narace. výtvarná výchova. videowork. film. type of media. narration. art education. diplomové práce
  (043)378.2

Number of the records: 1