Number of the records: 1  

Barvy vesmíru

 1. DA 2569
  Kolář, Lukáš, 1978-
  Barvy vesmíru [rukopis] / Lukáš Kolář. -- 2014. -- 108 l. : barev. il. + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková. -- Abstract: Cílem diplomové práce s názvem Barvy vesmíru je přispět k rozvoji vnímání barevného vesmíru u dětí na 1. stupni základní školy formou výtvarného vyjádření různými grafickými technikami, se kterými se děti seznámily v projektu. Dílčím cílem je ukázat dětem reálné barvy vesmírných objektů, které okem nespatří. Diplomová práce je inspirací pro nové náměty ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. V části teoretické se zabývám pojmem astronomická fotografie - astrofotografie, kde se postupně od historie až po současnost snažím přiblížit celý tento obor. Snímky, které jsou do práce průběžně vkládány, doplňují jednotlivé kapitoly a usnadňují náhled na jednotlivé podkapitoly, které na sebe systematicky navazují. Část praktická je ukázkou možnosti, jak skrze tvůrčí činnosti přiblížit žákům základní školy problematiku barev vesmíru. Pomocí grafických a předgrafických technik žáci vyjadřovali barevnost vesmíru tak, jak ji měli možnost vnímat z astronomických autorových velkoformátových fotografií vesmíru.. -- Abstract: The goal of my diploma thesis which name is Colours of the Universe is to contribute to development of the colour universe perception with children of lower schools in the form of work of art expression by various graphic technigues which children learnt in the project. The partial goal is to show real colours of the universe objects which cannot be seen by children´s eyes. This diploma thesis should be inspiration for new topics in art lessons at lower schools. The term astronomical photo - astrophotography - is mentioned in the theoretical part of my work. I try to show the whole field of study from past until current time step by step . Individual chapters are completed by photos which are put in my work continuously and they make easier the view of individual sub-chapters which are connected systematically. My practical part shows possibilities how to explain to lower school pupils issues of colours of the universe by creative activities. Pupils expressed colours of the universe with help of graphic and pre-graphic techniques how they had options to perceive them from author´s big size of photos of the universe.
  Růžičková, Radka, 1971-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
  vesmír. astrofotografie. dalekohled. CCD kamera. fotony. zpracování obrazu. grafické techniky. výtvarná edukace. universe. astrophotography. telescope. CCD camera. photons. image processing. graphical techniques. art education. diplomové práce
  (043)378.2

Number of the records: 1