Number of the records: 1  

Biodegradace ropných látek v půdě pomocí přirozených a vnesených mikroorganismů

 1. P-DP 19261
  Kotek, Petr, 1989-
  Biodegradace ropných látek v půdě pomocí přirozených a vnesených mikroorganismů [rukopis] / Petr Kotek. -- 2012. -- 77 l. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Josef Trögl. -- Abstract: V nádobovém pokusu byl sledován vývoj půdního společenstva v průběhu biodegradace ropných látek. Z celkem 5 různých variant pokusu nedošlo ke snížení koncentrace uhlovodíků C10 ? C40 ani u jedné z nich. Analýzou fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) bylo zjištěno, že celkové PLFA, vypovídající o mikrobiální biomase, významně stouply u varianty s vyšší dávkou inokulátu a u inokulovaných variant s přídavkem fosforu. Stouply zejména indikátorové PLFA pro grampozitivní a gramnegativní bakterie, naopak poklesly PLFA pro houby a aktinobakterie. U všech sledovaných variant významně vzrostl indikátor nutričního stresu cy/pre, pravděpodobně v důsledku konzumace limitujících živin. Je zřejmé, že pro dekontaminaci zbytkových uhlovodíků z půdy je třeba hledat jiné postupy, jejich vliv na půdní společenstvo byl ale pozitivní, zejména pak přídavek fosforu.. -- Abstract: In a pot experiment the evolution of microbial community during biodegradation of petroleum hydrocarbons was tested. Decrease in concentration of hydrocarbons C10 ? C40 was insignificant in any of the variants. Concentration of the total phospholipid fatty acids (PLFA), indicator of soil microbial biomass, significantly increased in more inoculated variant as well as in both inoculated variants with phosphorus added. Highest increase was observed for PLFAs indicating gram-positive and gram-negative bacteria; contrary PLFAs for fungi and actinobacteria decreased. The cy/pre indicator of nutritional stress significantly increased, likely due to consumption of limiting nutrients. Other treatments than those used in this work have to be searched for decontamination of residual hydrocarbons, nevertheless their effect on soil microbial community was positive, especially the addition of phosphorus.
  Trögl, Josef, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra chemie
  ropné uhlovodíky. znečištění půdy. Alifatické uhlovodíky. fosfolipidové mastné kyseliny. půdní mikrobní společenstvo biodegradace. Petroleum hydrocarbons. phospolipid fatty acids (PLFA). soil microbial communities. biodegradation. bakalářské práce
  504.5:502.521. 547.912. (043)378.22