Number of the records: 1  

Katalog geomorfologických objektů v Děčínských stěnách

 1. P-DP 19123
  Mašková, Vlasta, 1987-
  Katalog geomorfologických objektů v Děčínských stěnách [rukopis] / Vlasta Mašková. -- 2012. -- 82 l. : [2] l., [1] slož. l. příl. : il., mapy. -- Ved. práce Alena Chvátalová. -- Abstract: Bakalářská práce se věnuje geomorfologickým objektům, které se nachází v zájmovém území v Děčínských stěnách. Jako hlavní výstup této práce se stává katalog geomorfologických objektů, které jsou pro tuto oblast typické. Jednotlivé objekty jsou na základě terénního průzkumu geomorfologicky charakterizovány, zfotodokumentovány a následně zařazeny do katalogu. První část práce se zabývá fyzicko-geografickou charakteristikou Děčínských stěn. Druhá část předkládá přehled geomorfologických objektů vyskytujících se v Děčínských stěnách, z kterých je vytvořen katalog. V přílohách je přiložena mapa, v níž jsou jednotlivé objekty zakresleny.. -- Abstract: This bachelor thesis focuses on geomorfological objects which located in area of interest Děčínské stěny. As a main output of this work is the cataloque of geomorfological objects which are typical for this territory. The individual objects are based on field survey geomorfologically characterized and dokumented by taking fotos. Then the objects are included in cataloque. The first part deals with physiographical characteristics of Děčínské stěny. The second part presents summary of geomrofological objects that occur in area of interest, from which is created the cataloque. In attachments is the map of the area in which the individulal objects are drawn.
  Chvátalová, Alena, 1963-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  geomorfologické útvary - Děčínské stěny (Česko). fyzická geografie. geomorfologický. Děčínské stěny. mezoformy. mikroformy. Růžovská vrchovina. Sněžnická hornatina. katalog. kvádrové pískovce. geomorfological. Děčínské walling. mezoforms. microforms. cataloque. Růžovská vrchovina. Sněžnická hornatina. cuboidal sandstones. cataloque. bakalářské práce
  911.2. (234.563). (437.31-16). 551.4. (043)378.22

Number of the records: 1