Number of the records: 1  

Alzheimerova choroba a její vliv na pečující rodinu

 1. P-DP 17149
  Petřinová, Šárka, 1967-
  Alzheimerova choroba a její vliv na pečující rodinu [rukopis] = The Alzheimer's disease and the effect to solicitous family / Šárka Petřinová. -- 2010. -- 97 l. : [22] l. příl. : il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Kubátová. -- Abstract: Tato bakalářská práce je věnována problematice Alzheimerovy choroby a rodinným pečujícím. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou-empirickou část. Teoretická část je zaměřena na biologické, psychické a sociální aspekty Alzheimerovy choroby. Teoretická část se dále věnuje rodinným pečovatelům a jejich úskalí při péči o osobu s Alzheimerovou chorobou. Empirická část se věnuje vlastnímu výzkumu u rodinných pečovatelů. Práce se snaží zachytit, jakým způsobem rodinní pečovatelé získávali prvotní informace, zdali jsou informovaní o poskytovaných službách pro osoby s Alzheimerovou chorobou, zdali se jim dostávala podpora a pomoc. Jaký vliv má Alzheimerova choroba na jejich zdravotní stav. Součástí praktické části bylo zmapování sítě poskytovatelů sociálních služeb zaměřených a určených pro osoby s Alzheimerovou chorobou ve Středočeském kraji a v kraji hlavní město Praha.. -- Abstract: Title of the work: Alzheimer´s disease and its effect to the solicitous family This bachelor´s work is devoted to problems of Alzheimer´s disease and family solicitous. Work is split into theoretical and practical- empirical part. Theoretical part is focused on biological, mental and social aspect of Alzheimer´s disease. Theoretical part is also devoted to family solicitous and their difficulty within care for person with Alzheimer´s disease. Empirical part is focused on own research of family solicitous. Work represents the way how the family solicitous got elementary information. If they are informed about services for people with Alzheimer?s disease and if they get support and help. What kind of influence has the Alzheimer?s disease to their health condition? Content of the practical part is also mapping of the network of the providers of social services focused on people with Alzheimer´s disease in Středočeský region and in the area of city of Prague. The most important words: Alzheimer?s disease, dementia, social worker, social service, memory.
  Kubátová, Dagmar, 1943-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  Alzheimerova choroba. sociální služby - Česko. domácí péče. pečovatelé. Alzheimerova choroba. demence. pečovatel. sociální služba. paměť. Alzheimer´s disease. dementia. social worker. social service. memory. bakalářské práce
  364.69-783.44. 649.8. 364-45. (437.3). 364-7. 616.831-003.8+616.892/.894. (043)378.22