Number of the records: 1  

Analýza chování povrchově upravených plechů po korozním působení

 1. V-DP 300
  Svobodová, Jaroslava, 1983-
  Analýza chování povrchově upravených plechů po korozním působení [rukopis] / Jaroslava Svobodová. -- 2010. -- 112 listů 1 CD ROM. -- Ved. práce Sylvia Kuśmierczak. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou chování povrchově upravených plechů po korozním působení. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána koroze kovových materiálů, její druhy a rozdělení. Dále jsou v zde uvedeny způsoby nanášení ochranných povrchů na základní materiály součástí, druhy nátěrových hmot, hodnocení degradace nátěrových hmot dle norem, metalografie a plán experimentu. V praktické části jsou popsány podmínky experimentu a zkoušených vzorků, způsob a podmínky korozního zatížení a způsoby předúpravy a povrchové úpravy vzorků. Zkoumané vzorky jsou podrobeny makroskopickému hodnocení a vizuálnímu hodnocení dle norem. Výsledky z makroskopické zkoušky jsou analyzovány a vyhodnoceny. Dalším krokem je mikroskopické pozorování vzorků, které využívá poznatků z makroskopického hodnocení. Na základě výsledků vznikla doporučení nejlepšího využití předúprav povrchů základního materiálu a povrchových úprav z nátěrových hmot s ohledem na podmínky korozního zatížení.. -- Abstract: Graduation theses is dealed with the behaviour analysis of the coated sheets after corrosion action. Work contains theoretical and practical part. In the theoretical part is described corrosion of the metallic materials, types and separations. Than there are ways of application of protective surface on the basic materials of the components, types paints, evaluation of degradation of coatings according to the sandards, metallograhy and the plan of the experiment. In the practical part are described conditions of the test samples, the way and conditions of corrosion load and the methods of pretreatment and coating samples. The investigated samples are subjected to macroscopic evaluation and visual evaluation according to standards. Results form macroscopic tests are analyzed and evaluated. The next step is the microscopic evaluation of the samples which uses knowledge from the macroscopic evaluation. Based on the results was a recommendation of the best use of the surface pretreatments of base materials and the surface treatments of paint with regard to conditions of corrosion load.
  Kuśmierczak, Sylvia. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  povrchová úprava. předúprava povrchu. povrchově upravený plech. metalografie. degradace nátěrových hmot. koroze kovových materiálů. korozní působení. ochranné povlaky. nátěrové hmoty. analýza chování vzorku. makroskopické hodnocení. mikroskopické hodnocení. podmínky korozního zatížení. surface treatment. surface pretreatment. coated sheet. metalography. degradation of the organic coating. corrosion of metallic materials. corrosive action. protective coatings. paints. behaviour analysis of the sample. macroscopic evaluation. microscopic evaluation. corrosion load conditions. diplomové práce
  (043)378.2

Number of the records: 1