Number of the records: 1  

Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku

 1. S-DIP 868
  Hančilová, Barbora, dipl. FSE 2009 1983-,
  Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku [rukopis] = Comparison of social care systems in the Czech Republic and Spain / Barbora Hančilová. -- 78 l., [2] l. obr. příl. : il., mapy. -- Abstract: Diplomová práce se zabývá porovnáním systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku, konkrétně v autonomním společenství Baskicko. V práci se soustřeďuji na systém sociální pomoci, se zaměřením na poskytování a financování sociálních služeb. Cílem komparace je podat ucelený pohled na tuto problematiku a porovnat oba systémy poskytování sociálních služeb v uvedených oblastech z hlediska institucionálního, ekonomiky a především financování. Poskytování sociálních služeb v ČR je aktuální v souvislosti s vydáním nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zvláště diskutovaným tématem je pak příspěvek na péči, jeho efektivní využívání a případná modifikace, kterou se zabývám. Při možném návrhu optimalizace poskytování příspěvku na péči jsem vycházela také ze získaných poznatků, jak řeší situaci ekonomických výpomocí právě v Baskicku, které jsem se snažila přizpůsobit našim podmínkám. Jako zásadní při poskytování sociálních služeb se ukázalo hledání rovnováhy mezi dostupností těchto služeb, jejich kvalitou a finanční udržitelností systému. V práci je využito informací, které jsem získala na základě konzultací se sociálními pracovníky u nás i v Baskicku. Dále jsem vycházela především z legislativy obou zemí, z odborné literatury a hodně užitečných údajů jsem nalezla také na internetu.. -- Abstract: This thesis deals with comparison of social care systems in the Czech Republic and Spain, specifically in autonomous community of the Basque Country. The work concentrates on system of social assistance, especially on providing and financing of social services. The aim is to provide a complete view of this problem and to compare both of the systems in above mentioned areas in terms of institution and legislation, economy and financing. Providing of social services in the Czech Republic is current topic because of recent release of new law about social services (108/2006 Sb.). Particularly discussed topic is subsidy for care, its effective utilization and possible modification which I deal with in this work. When suggesting an optimization of providing of this subsidy, I also took into consideration my knowledge gained in Basque Country - how do they handle problems with social subsidies - and tried to adapt it to the Czech conditions. The fundamental problem of providing social services seems to be search for balance between accessibility of this services, their quality and financial sustainability of the whole system. Thesis contains information gained from counsels with social workers from the Czech Republic as well as Spain, legislation of both of the countries, professional literature and many usefull and interesting information I was found also on the Internet.
  Hunčová, Magdalena, 1948-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie
  sociální politika. sociální péče. sociální služby. domácí péče. pečovatelská služba. sociální stát. sociální vyloučení. solidarita. příspěvek na péči. Česko. Španělsko. ekonomická výpomoc. social policy. social care system. social service. economic aid. subsidy for care. home care. domiciliary service. solidarity. social exclusion. welfare state. diplomové práce
  (460). (437.3). 364-783-64. 17.026.2. 364.624.4. 364-146.2. 364-787.222. 364.69-783.44. 649.8. 364-7. 364-3. 36. (043)378.2