Number of the records: 1  

Aspekty vlivu odlišných daňových zákonů na podnikání malých a středních podnikatelů

 1. S-DIP 746
  Vyšínová, Monika, 1982-
  Aspekty vlivu odlišných daňových zákonů na podnikání malých a středních podnikatelů [rukopis] = The aspects of the influence of different taxation on Small and Medium Sized Enterprises / Monika Vyšínová. -- 2008. -- 63 l., 7 l. příl. : il. -- Lic. smlouva. -- Obsahuje tabulky. -- Abstract: Tématem diplomové práce je komparace vlivu daňových systémů ČR a německy mluvících zemí na chování malých a středních podnikatelů a spotřebitelů. Z možných aspektů jakými může daňový systém působit na tržní subjekty prostřednictvím daňových zákonů, je v práci popsán vliv výše daňových sazeb. Na základě zjištěných výsledků dle zvoleného modelu je hodnoceno, zda existuje vzájemná závislost mezi výší vybraných daní a chováním malých a středních podnikatelů a zda a jak mohou daňové sazby prostřednictvím výkonů podnikatelů ovlivnit konečného spotřebitele.. -- Abstract: The topic of my dissertation is a comparison of impact of tax systems of Czech Republic and german speaking countries on behaviour of Small and Medium Sized Enterprises and consumers.I chose the tax rate from all the possible aspects the tax system can affect the market subjects by the means of tax laws. In my work I use a chosen model for a comparison of tax system in terms of collected kinds of taxes. Based on obtained results I evaluate whether there is some kind of interdependence between an amount of collected taxes and behaviour of Small and Medium Sized Enterprises.
  Janáková, Jana, 1959-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie
  daňové systémy - Česko. daňové systémy - Rakousko. daňové systémy - Německo. malé a střední podniky - Česko. podnikání. daň. daňové sazby. malé a střední podniky. spotřebitel. vliv daňových sazeb. tax. tax system. tax rate. small and medium sized enterprises. consumer. impact of tax rate. diplomové práce
  (436). (430). 658.114. 347.72. 334.012.63/.64. (437.3). 336.221.4

Number of the records: 1