Number of the records: 1  

Agentura domácí péče Anežka v Roudnici nad Labem

 1. S-BP 3608
  Krolopová, Ilona, 1984-
  Agentura domácí péče Anežka v Roudnici nad Labem [rukopis] = The home care agency Anežka in Roudnice nad Labem / Ilona Krolopová. -- 2007. -- 55 l., 5 l. příl. : tabulky. -- Lic. smlouva. -- Abstract: Tato práce je zaměřena především na domácí péči, která zahrnuje široké spektrum služeb poskytovaných klientovi v jeho vlastním domově: odborné zdravotní služby, potřebné sociální služby, neformální služby laické , služby osobní péče a pomoci, vedení domácnosti. Tématem mé práce je tedy ,,Agentura domácí péče Anežka``. Cílem je zjistit jaký význam má, z hlediska sociální péče, Agentura domácí péče Anežka pro seniory i rodinné příslušníky a zároveň porovnat poskytované služby této agentury se službami poskytované pečovatelskou službou. Poukazuji zde na spolupráci Agentury domácí péče s pečovatelskou službou v Roudnici nad Labem a pokouším se vytvořit návrh pro její zlepšení. Pro dosažení cíle své práce jsem použila neformálního rozhovoru s klienty a rodinnými příslušníky Agentury domácí péče Anežka, se zástupci Agentury domácí péče Anežka a Terénní pečovatelské služby v Roudnici nad Labem. Význam Agentury domácí péče pro seniory a rodinné příslušníky tedy dokládám rozhovory s klienty, rodinnými příslušníky a zástupci obou služeb. Dospěla jsem k závěru, že z hlediska sociálního nemá Agentura domácí péče Anežka pro své klienty a rodinné příslušníky žádný význam a také, že obě instituce se výrazně liší v druhu poskytovaných služeb. Agentura domácí péče Anežka poskytuje pouze služby zdravotnické, Terénní pečovatelská služba v Roudnici nad Labem poskytuje pouze služby sociální. Spolupráce mezi těmito organizacemi je jen v minimální míře.. -- Abstract: In this bachelor's work we try to refer to home care services in our area, which involves a wide spectrum of providing services in client's home, including vocational health services, necessary social services, informal lay services, services of personal care and help and house holding. In my work I aim to describe the services of home care agency Anežka. In our work we concentrate on identification of importance of home care agency Anežka for clients and client's family especially from the social aspect.. Within our work we have tried to compare services of home care agency Anežka to services of health care service in Roudnice nad Labem. We mention the cooperation between both institutions and we try to design and recommend improvement suggestions. To reach the objective of my work I used informal interviews with clients, family's members and agents of home care agency Anežka and health care service in Roudnice nad Labem . Importance of home care agency Anežka for clients and their family's members is also declared by client's, families and services agent's interviews. The result is based on exploration the home care Anežka has no importance for clients and client´s family from the social aspect. Both institutions differ largely in sort of providing services. The home care Anežka involves only health services, on the other hand the health care service in Roudnice nad Labem provide services only from the social aspect. The cooperation between both institutions is low.
  Mužíková, Jaroslava, 1951-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
  Agentura domácí péče Anežka. sociální služby. domácí péče. stárnutí. senioři. péče o seniory. terénní sociální práce. terénní sociální pracovníci. home care agency Anežka. health care service. social services. health visitor. bakalářské práce
  364-7. 364.69-783.44. 649.8. 364.4-053.9

Number of the records: 1