Number of the records: 1  

Akciové indexy

 1. S-BP 3258
  Štěpánková, Lenka, 1980-
  Akciové indexy [rukopis] / Lenka Štěpánková. -- 2006. -- 46 l. : il., tabulky. -- Lic. smlouva. -- Jméno za svobodna Kurková. -- Abstract: Předmětem práce jsou akciové indexy burz cenných papírů. Teoretická část obsahuje základní informace o burzách, jejich fungování a předmětu jejich obchodování, dále se zabývá indexy hlavních světových burz i pražské burzy cenných papírů. Praktická část se zabývá srovnáním vlivu teroristických útoků a přírodních katastrof na akciové indexy, a především pak vlastní analýzou vývoje vybraných akciových indexů a korelačních vztahů mezi nimi. Podrobně zkoumán a doložen je výrazný vliv teroristických útoků na ceny akcií, naopak přírodní katastrofy se ukázaly být faktorem podružným s neprůkazným vlivem. Detailně zkoumány jsou vazby mezi hlavními světovými indexy a českým indexem PX. Prokázána je vysoká korelace mezi vývojem hlavních Evropských indexů, nižší závislostí vývoje indexu PX na vývoji hlavních světových burz a naopak vysoká shoda vývoje PX s vývojem většiny indexů středoevropských burz. Diskutován je velmi specifický vývoj indexu bratislavské burzy SAX. Na základě korelační analýzy jsou nalezeny vztahy mezi vývojem hodnot akciových indexů a kurzů měn, které se výrazně odlišují u hlavních světových indexů od indexu PX.. -- Abstract: The subjeck of a labour is Share Indexes of Exchange Securities. The Theoretical part of the labour contains the basic informations about the exchanges, their functions and the subject of their business, further on it engage in the indexes of main World Exchange and Exchange of Prag Securities. The practical part of the labour engages in comparing influence terrorist attack and natural disaster for share indexes, and above all proper analysis of development choice indexes of shares and correlation relations between them. The expresive influenc terrorist attacks for prices of shares is inspected in detail contrariwise. Particulary are inspected structures between main world indexes and czech index PX. Arguable is high correlation between development of main european indexe, lower dependence development of index PX on a development of main world exchanges and contrariwise a high agreement of a development PX with a development the most of indexes of Midleeuropean exchanges. Discussful is very specific development of index of Bratislava's Exchange SAX. In basic correlation analysis are discovered relation between development of value share indexes and rate of currency, which are expresively different by main world indexes from index PX.
  Uhman, Jiří. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra financí a účetnictví
  burzovní indexy. Akciové indexy. Burza cenných papírů. korelační analýza. Share indexes. Exchange of securities. Correlation analysis. bakalářské práce
  336.76

Number of the records: 1