Basket

  Untick selected:   0
  1. Research on 3D reconstruction technology of tool wear area / Maohua Xiao, Zhenmin Sun, Xiaojie Shen, Liping Shi, Jing Zhang   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 2, strana 345-349.
    Research on 3D reconstruction technology of tool wear area