Počet záznamů: 1  

Návrh systému MES pro sběr a analýzu výrobních dat na lince Daimler

  1. Návrh systému MES pro sběr a analýzu výrobních dat na lince Daimler [rukopis] / Ladislav Pohořalý. -- 2022. -- 59 s : grafy, tab. -- Ved. práce Jan Štěrba. -- Oponent David Vágner. -- Abstrakt: Diplomová práce se bude zabývat návrhem systému pro sběr dat, takzvaného MES systému, pro výrobní linku Daimler. Cílem je na základě výstupních údajů ze strojů provést jejich uložení do nadřazené databáze a dále s nimi pracovat pro potřeby analýzy a reportování. Data budu rozlišovat na strojní a výrobní neboli strojní parametry a podmínky, za kterých byl díl vyroben. Takový díl si také s sebou ponese unikátní označení, které zohledním v systému navrhované traceability.. -- Abstrakt: The diploma thesis will deal with the design of a system for data collection, so called MES system, for the Daimler production line. The aim is to store them in a superior database based on the output data from the machines and to work with them for analysis and reporting purposes. I will distinguish the data into machine and production, or machine parameters and conditions under which the part was manufactured. Such a part will also carry a unique number, which I will take into account in the system of proposed traceability.
    Štěrba, Jan, 1973-. Vágner, David, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav strojů a energetiky
    sekvence. řídící systém. montážní linka. PLC. automatizace. traceabilita. sequence. control system. assembly line. PLC. automatization. traceability. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1