Počet záznamů: 1  

Revize elektroinstalace rodinného domu

  1. Revize elektroinstalace rodinného domu [rukopis] / Tomáš Šimek. -- 2022. -- 49 : schémata, tab. -- Ved. práce Vladislav Síťař. -- Oponent Miroslav Hromádka. -- Abstrakt: Bakalářská práce Revize elektroinstalace rodinného domu se zabývá legislativními a normativními požadavky na provedení vlastní elektroinstalace a systému ochrany před bleskem a přepětím u rodinného domu. Popisuje jednotlivé postupy při provedení revizní činnosti vyhrazených technických elektrických zařízení, metody měření elektroinstalací a systému ochrany před bleskem a přepětím, vypracování revizní zprávy a výsledného posouzení bezpečného provozu, včetně doporučení provedení doplňujících opatření pro zvýšení bezpečnosti revidovaného zařízení.. -- Abstrakt: Bachelor thesis called: Inspection of Electrical Instalation of a Family House deals with legislative and normative requirements for the implementation of its own electrical instalation as well as its lightning protection system in the family house. The work describes individual procedures while performing inspection activity of specified technical electrical equipment, mesuring methods, electrical instalation and lightning protection system. It also involves drawing up an inspection report as well as final assessment of safe operation including recommendations for additional measures to increase safety of equipment, which is being inspected.
    Síťař, Vladislav. Hromádka, Miroslav. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav strojů a energetiky
    vyhrazená technická elektrická zařízení. elektroinstalace. systém ochrany před bleskem a přepětím. revizní činnost. revizní zpráva. bezpečný provoz. měřicí metody. specified technical electrical equipment. electrical instalation. lightning protection system. inspection activity. inspection report. safe operation. mesuring methods. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1