Počet záznamů: 1  

Modelování asférických granulárních materiálů

  1. Modelování asférických granulárních materiálů [rukopis] / František Vondráček. -- 2022. -- 74 l. : grafy, tab. -- Ved. práce Jaromír Havlica. -- Oponent Klára Jirounková. -- Ved. práce Martin Kozakovič. -- Abstrakt: V této práci byl zkoumán vliv asféricity na proces granulárního míchání. Pro generování asférických částic byl vybrán model superquadrics. Zkou- mané asférické geometrie měly tvar koule, válce a krychle. Simulace mí- chání byly provedeny v cylindrickém mixéru se dvěma zkosenými lopatkami pod úhlem 45 ve dvou rychlostech otáčení a to 15 a 150 rpm. V jednot- livých simulacích byla zachována stejná hmotnost částic. Bylo zjištěno, že s rostoucí asféricitou dochází k omezení primárního pohybu částic. Asfé- ricita způsobuje pokles intenzity sekundárních toků a zvyšuje deformaci hladiny. Rovněž se ukázalo, že asféricita výrazně zhoršuje proces homoge- nizace až o 20 % především pro kubické částice.. -- Abstrakt: In this work, the effect of asphericity on the granular mixing process was investigated. The superquadrics model was chosen to generate aspheric particles. The investigated aspheric geometries were spherical, cylindrical and cubic in shape. The mixing simulations were performed in a cylin- drical mixer with two bevelled blades at an angle of 45 at two rotational speeds namely 15 and 150 rpm. The particle mass was kept the same in each simulation. It was found that the primary motion of the particles is reduced with increasing asphericity. Asphericity causes a decrease in the intensity of secondary flows and increases the surface deformation. It was also found that asphericity significantly deteriorates the homogenization process by up to 20 % especially for cubic particles.
    Havlica, Jaromír konzultant z univerzity. Jirounková, Klára. Kozakovič, Martin, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra chemie
    granulární materiál. asféricita. superquadrics. multisphere. homogenizace. metoda diskrétních prvků. DEM. granular material. asphericity. superquadrics. multisphere. homogenization. discrete element method. DEM. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1