Počet záznamů: 1  

Výkon veřejného opatrovnictví v Děčíně

  1. Výkon veřejného opatrovnictví v Děčíně [rukopis] / Bohumila Havelková. -- 2022. -- 34 l. (76 680) : tab. + přepis rozhovorů, informované souhlasy, CD ROM. -- Ved. práce Alexandra Petrů. -- Oponent Kateřina Reidelová. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výkonem veřejného opatrovnictví na obci, a to konkrétně na Magistrátu města Děčína. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak opatrovníci k výkonu veřejného opatrovnictví přistupují, s jakými problémy se potýkají a co by při výkonu veřejného opatrovnictví změnili či uvítali, dále jak vnímají změny ve veřejném opatrovnictví, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost v roce 2014. Kritických momentů a náročných situací ve své práci opatrovnice vnímají hodně. Při plnění svých povinností by nejvíce uvítaly zrychlení procesu schvalování u Okresního soudu v Děčíně. Další změnou, kterou by opatrovnice uvítaly, by bylo sejmutí jejich odpovědnosti za zdravotní zákroky a způsob léčby lidí, kterým dělají veřejného opatrovníka. Dle jejich názoru by o tomto měl rozhodovat lékař, který má již dle svého vzdělání a zkušeností více kompetencí k řešení zásahů do integrity člověka. Dalšími opatřeními, která by vedla ke zlepšení výkonu veřejného opatrovnictví, jsou snížení byrokracie (složitá administrativa ubírá opatrovnicím čas na přímou práci s lidmi), znovuzavedení údaje o omezení ve svéprávnosti v občanském průkaze a zajištění větší ochrany osoby veřejného opatrovníka. Pro usnadnění orientace v problematice veřejného opatrovnictví budoucím opatrovníkům jsou důležitá školení, která pravidelně opatrovnice absolvují a také praxe v oboru. Metodika by novým pracovníkům mohla pomoci lépe se zorientovat v dané problematice.. -- Abstrakt: This bachelor's thesis deals with the performance of public guardianship in the village, specifically in the City of Děčín. The aim of the bachelor thesis is to find out how guardians approach the exercise of public guardianship, what problems they face and what they would change or welcome in the exercise of public guardianship, as well as how they perceive changes in public guardianship brought by Act No. 89/2012 Coll. Civil Code, which entered into force in 2014. Guardians perceive a lot of critical moments and difficult situations in their work. In the performance of her duties as guardian, she most welcomed the acceleration of the approval process at the District Court in Děčín. Another change that guardians would welcome would be to remove their responsibility for the medical intervention and treatment of the people they make a public guardian for. In their opinion, this should be decided by a doctor who, according to his education and experience, already has more competencies to deal with interventions in human integrity. Other measures that would improve the performance of public guardianship are cutting red tape (complex administration takes caregivers time to work directly with people), reintroducing data on restrictions on citizenship in the identity card and ensuring greater protection for the public guardian. To facilitate the orientation of public guardians in the issue of public guardianship, the training that the guardian regularly attends, as well as internships in the field, are important. The methodology could help new employees to better orientate themselves in the given issue.
    Petrů, Alexandra. Reidelová, Kateřina, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
    svéprávnost. právní jednání. opatrovnictví. opatrovanec. opatrovník. legal capacity. legal action. public custody institution. incapable person. public carer. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1