Počet záznamů: 1  

Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách v organizaci poskytující sociální služby zaměřené na osoby trpící duševním onemocněním a ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

  1. Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách v organizaci poskytující sociální služby zaměřené na osoby trpící duševním onemocněním a ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách [rukopis] / Kamila Balejová. -- 2022. -- 60 l. (87 651 znaků) : tab. + 1 CD ROM. -- Ved. práce Dita Štyvarová. -- Oponent Lenka Venclová. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách v Charitě Česká Kamenice, která poskytuje sociální služby osobám trpícím duševním onemocněním, ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. Cílem práce je u těchto pracovníků identifikovat subjektivní míru syndromu vyhoření a navrhnout možná preventivní opatření, která ovlivní jeho zmírnění či prevenci. Výzkumné šetření bylo provedeno na základě standardizovaného dotazníku MBI (Maslach Burnout Inventory) a vlastního dotazníkového šetření, a to optikou vlastních pracovníků. Práce se také věnuje propojení získaných dat z dotazníků s teoretickými okruhy syndromu vyhoření, popisuje jednotlivé fáze, příznaky a způsoby prevence nejen z pozice zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Celkové výsledky lze označit za mírně znepokojivé, ale v žádné ze tří subškál nedosahují kritických hodnot. Získaná data mohou být použita k návrhu konkrétních realizovatelných preventivních opatření, která mají vést k odstranění rizik souvisejících s vyhořením.. -- Abstrakt: This bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome at the staff of Caritas in Česká Kamenice. This institution provides social services to people suffering from mental illness and addiction or being at risk of addiction. The work aims to first to identify the subjective degree of burnout syndrome in these workers and second to suggest feasible preventive measures to mitigate and/or prevent. The research was carried out from the perspective of the Caritas staff on the basis of a standardized MBI (Maslach Burnout Inventory) questionnaire as well as on the basis of tailor-made questionnaire survey. Besides, this work deals with the linkage of data obtained from questionnaires to the theoretical areas of burnout syndrome. It describes various stages, symptoms and methods of prevention from both the employee´s and the employer´s perspective. The overall results can be characterized as slightly worrying, although do not reach critical values in none of the three subscales. The obtained data can be used to design specific feasible preventive measures leading to elimination of burnout risks.
    Štyvarová, Dita, 1973-. Venclová, Lenka, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
    Syndrom vyhoření. MBI dotazník. pomáhající profese. duální diagnóza. duševní hygiena. stres. supervize. prevence syndromu vyhoření. sociální služby. Burnout syndrome. MBI questionnaire. helping professions. dual diagnosis. mental hygiene. stress. supervision. burnout syndrome prevention. social services. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1