Počet záznamů: 1  

Hodnocení tělesné zdatnosti a současného životního stylu u žáků druhého stupně základních škol v Mostě a okolí

  1. Hodnocení tělesné zdatnosti a současného životního stylu u žáků druhého stupně základních škol v Mostě a okolí [rukopis] / Karel Pelcman. -- 2021. -- 49 l. (71 528 znaků) : grafy, tab. -- Ved. práce Martin Škopek. -- Oponent Jiří Nechvátal. -- Abstrakt: Hlavním cílem této závěrečné práce je zjištění tělesné zdatnosti studentů ve věku 11 až 15 let v Mostě a blízkém okolí. Samotný výzkum započal v květnu a probíhal až do konce července roku 2021. Výzkumu se zúčastnilo celkem 80 probandů, z toho 45 tvořili chlapci a 35 dívky. V teoretické části se závěrečná práce zajímá o samotné pojmy, které úzce souvisí s výzkumem a jeho realizací. Jmenovitě to je oběhová zdatnost, tělesná zdatnost a samotné testovací baterie, mezi kterými nenachází i naše zvolené testy pro výzkum. Jelikož je námi testovaná skupina ve věku 11-15, tak jsme se v teoretické části zaobírali také samotnou pubescencí a jejich rozvojem pohybových aktivit. Dalším zaobíraným tématem v teoretické části je samotná školní tělesná výchova, která je nedílnou součástí všech testovaných studentů. Část praktická se zajímá o samotný výzkum a jeho výsledky z našich vybraných testů. U každého z testů se vypočítal aritmetický průměr a medián z našich naměřených dat a dále se porovnávaly s normou populace, která je součástí závěrečné práce.. -- Abstrakt: The main goal of this final work is to determine the physical fitness of students aged 11 to 15 in Most and the surrounding area. The research itself began in May and lasted until the end of July 2021. The research was strongly affected by the Covid-19 epidemic and had to be carried out under strict legal measures. The implementation of the research was more complicated, because we obtained all the tested students in the form of an individual without the help of schools. A total of 80 probands were obtained, of which 45 were boys and 35 were girls. In the theoretical part, the final work is interested in the concepts that are closely related to research and its implementation. Namely, it is circulatory fitness, physical fitness and the test batteries themselves, among which he does not find our chosen tests for research. Since the group we tested is aged 11-15, in the theoretical part we also dealt with puberty itself and their development of physical activities. Another topic covered in the theoretical part is the school physical education itself, which is an integral part of all tested students. The practical part is interested in the research itself and its results from our selected tests. For each of the tests, the arithmetic mean and median of our measured data were calculated and further compared with the population standard, which is part of the final work.
    Škopek, Martin, 1978-. Nechvátal, Jiří, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
    tělesná zdatnost. období pubescence. sportovní činnost. výzkum. physical fitness. period of pubescence. sports activity. research. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1