Počet záznamů: 1  

Experimentální tvorba dětí v preprimárním vzdělávání

  1. Skopcová, Eva, 1998-
    Experimentální tvorba dětí v preprimárním vzdělávání [rukopis] / Eva Skopcová. -- 2021. -- 100 l. (141 911 znaků) + 1 DVD ROM. -- Oponent Lenka Minaříková. -- Ved. práce Šárka Coganová. -- Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na dětský výtvarný projev s využitím experimentální tvorby v předškolním vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce obsahuje charakteristiku dítěte v období předškolního věku a vývoj jeho výtvarného projevu. Dále je zaměřena na výtvarnou výchovu, její pojetí v RVP PV a modernizaci. Věnuje se též tvořivosti a soudobým výtvarným postupům, ve kterých objasňuje termíny jako je hra a výtvarná hra, výtvarný experiment, výtvarná řada a projekt, výtvarná etuda. Náplní praktické části je realizace výtvarné řady s názvem "Svět kolem nás", která obsahuje deset metodických listů. Tyto listy jsou tvořeny dětmi a jsou zde uplatňovány rozmanité výtvarné techniky, rozvíjející výtvarné sebevyjádření dětí a rozvíjí jejich tvořivost.. -- Abstrakt: This Bachelarda thesis is focused on children's artistic expression using an experimental learning method during their kindergarten years. The Theorem part contains characteristics of children in their preschool years and evolvement of an artistic expression. Furthermore, the study digs into art education, its core understanding in RVP PV, and modernization. It also concentrates on creativity and modern art teaching methods, in which it clarifies terms like play, creative play, creative experiment, creative file, project, and creative etude. Practical part content is a production of a creative file called "The world around us", which comprises ten methodical creative papers. These papers are made by children, and various art techniques developing the artistic expression of children and support their creativity.
    Minaříková, Lenka. Coganová, Šárka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    Předškolní věk. dětský výtvarný projev. výtvarný experiment. výtvarná řada. tvořivost. Preschool age. childrens artistic expression. art series. art experiment. creativity. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1