Počet záznamů: 1  

Artefiletické pojetí výtvarné výchovy jako prostředku začlenění dítěte do kolektivu MŠ

  1. Artefiletické pojetí výtvarné výchovy jako prostředku začlenění dítěte do kolektivu MŠ [rukopis] / Alexandra Žáková. -- 2021. -- 97 l. + 1 CD ROM. -- Oponent Lenka Minaříková. -- Ved. práce Šárka Coganová. -- Abstrakt: Jádrem bakalářské práce je myšlenka, zda je možné pozitivně ovlivnit adaptaci dítěte v mateřské škole na základě včlenění výtvarného zážitku a reflektivního dialogu do jeho života. Práce vychází z principů artefiletiky a zaměřuje se na adaptační období dítěte. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dítěte předškolního věku, jeho vývoj a jednotlivé fáze výtvarného projevu. Dále popisuje základní principy artefiletiky, jako je výtvarný zážitek či reflektivní dialog, zaměřuje se na cíle a vztah k RVP PV. Praktická část bakalářské práce se zabývá realizací výtvarných činností vycházejících z principů artefiletiky. Tyto činnosti jsou zpracovány do jednotlivých metodických listů. Součástí je dále zhodnocení cílů a fotodokumentace.. -- Abstrakt: The core of the bachelor thesis is the idea of whether it is possible to positively influence a child's adaptation in kindergarten by incorporating art experience and reflective dialogue into his/her life. The thesis is based on the principles of artephiletics and focuses on the child's adaptation period. The theoretical part focuses on the characteristics of the preschool child, his development and the different stages of his artistic expression. It also describes the basic principles of artephilitics such as artistic experience and reflective dialogue, focuses on the objectives and the relationship to the RVP PV. The practical part of the bachelor thesis deals with the implementation of art activities based on the principles of artephiletics. These activities are elaborated into individual methodological sheets. The evaluation of the objectives and photo documentation are also included.
    Minaříková, Lenka. Coganová, Šárka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    Artefiletika. výtvarný zážitek. reflektivní dialog. koncept. adaptace. Artephiletics. Artistic. Experience. Reflective Dialogu. Concept. Adaptation. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1