Počet záznamů: 1  

Druhy počasí v obrazech krajinného umění v mateřské škole

  1. DA 13407
    Druhy počasí v obrazech krajinného umění v mateřské škole / Alžběta Volejniková. -- 2021. -- 92 listů : barevné ilustrace. -- Vedoucí práce Lenka Minaříková. -- Oponent Šárka Coganová. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření výtvarných tematických činností pro děti předškolního věku, jež se věnují proměnlivosti a druhům počasí. Skrze výtvarné činnosti, nesoucí se ve stylu land-artového (krajinného) umění, dochází u dětí nejen k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě, ale také k rozvoji environmentálního cítění. Práce se skládá ze tří částí, jimiž jsou teoretická část, praktická část a vlastní výtvarný cyklus. Teoretická část obsahuje informace ohledně vývoje dítěte v předškolním věku a následně periodizaci vývoje kresby a výtvarného vyjadřování u dětí. Dále poskytuje nabídku vhodných technik související s výtvarnou činností v mateřské škole a seznamuje nás s uměleckými směry, především s land-artem. Praktická část poté obsahuje metodické listy, které se věnují druhům počasí v mateřské škole ve stylu krajinného umění. Součástí praktické části jsou realizované činnosti včetně popisu výsledků práce společně s fotografiemi.. -- Abstrakt: This bachelor's thesis is aimed at creating artistic thematic activities for preschool children, which deal with variability and weather types. Through artistic activities, carried in the style of land-art (landscape) art, children not only develop a positive relationship with nature, but also develop environmental sentience. The thesis consists of three parts, which are the theoretical part, the practical part and the own art cycle. The theoretical part contains information regarding the development of the child in preschool age and subsequently periodization of the development of drawing and artistic expression in children. It also provides an offer of suitable techniques related to artistic activities in kindergarten and introduces us to artistic directions, especially land-art. The practical part then contains methodological sheets, which deal with the types of weather in the kindergarten in the style of landscape art. The practical part includes realized activities, including a description of the results of the work together with photographs.
    Minaříková, Lenka. Coganová, Šárka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    dětský výtvarný projev. land art. výtvarná výchova. předškolní výchova. krajinné umění. prostorová tvorba. předškolní vzdělávání. environmentální výchova. landscape art. land-art. children's art. preschool. spatial creation. preschool education. environmental education. bakalářské práce
    7.07-053.2. 7.038.541. 72/76:37.016. 373.2. (043)378.22

Počet záznamů: 1