Počet záznamů: 1  

Hodnocení bolesti v intenzivní péči

 1. DA 11510
  Wallachová, Jiřina, 1972-
  Hodnocení bolesti v intenzivní péči / Jiřina Wallachová. -- 2019. -- 70 listů, 4 nečíslované listy příloh : ilustrace. -- Oponent Kamila Madarová. -- Vedoucí práce Alena Kohlová. -- Abstrakt: Bolest je u pacientů v intenzivní péči častá a přináší úzkost. Její nedostatečné hodnocení a nevhodný management bolesti přináší riziko psychologických a fyziologických následků, které pro kriticky nemocného pacienta mohou být i fatální. Systematické hodnocení u těchto nemocných je obtížné, protože většina z nich nemůže verbalizovat svoji bolest z důvodu napojení na umělou plicní ventilaci a sedaci. Byla vyvinuta řada nástrojů pro identifikaci bolesti, která vychází z pozorování, chování, fyziologických parametrů a dalších tělesných znaků. Cílem tohoto přehledového článku bylo předložit a popsat dohledané validní a reliabilní metody hodnocení bolesti u dospělých pacientů v intenzivní péči.. -- Abstrakt: The pain is in patients in intensive care frequent and brings anxiety. Its inadequate assessment and inappropriate management of pain brings the risk of psychological and physiological consequences for the critically ill patient can be fatal. A systematic evaluation of these patients is difficult, because most of them can't verbalize their pain because of the connection to the artificial ventilation and sedation. Was developed a number of tools for the identification of pain, which is based on the observation of behavior, physiological parameters and other physical characteristics. The aim of this review article was to present and describe the retrieved valid and reliable methods of pain assessment in adult patients in intensive care.
  Madarová, Kamila. Kohlová, Alena. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
  ošetřovatelství. terapie bolesti. jednotky intenzivní péče. hodnocení bolesti. intenzivní péče. pain assessment. intensive care unit. critical care. bakalářské práce
  616-083. 616.8-009.7-08. 616-083.98:725.511.055. (043)378.22

Počet záznamů: 1