Počet záznamů: 1  

Chirurgický kouř - zdravotní riziko na operačních sálech

 1. DA 11518
  Poláková, Andrea, 1973-
  Chirurgický kouř - zdravotní riziko na operačních sálech / Andrea Poláková. -- 2019. -- 51 listů : barevné ilustrace. -- Vedoucí práce Markéta Svobodová. -- Oponent Kamila Madarová. -- Abstrakt: Přehledová bakalářská práce je zaměřena na problematiku tzv. Chirurgického kouře, který vzniká při používání elektrokoagulace u operačních výkonů. Pracuji na operačním sále jako perioperační sestra a sledováním používání elektrokoagulace z které se uvolňuje kouř mě motivovalo k napsání této bakalářské práce. Ze získaných poznatků vyplývá, že tento kouř prokazatelně poškozuje zdraví operačního týmu. V bakalářské práci jsou poukázány zjištěné fakta z provedených studií, které byly následně publikovány. Další poznatky potvrzují důležitost ochrany zdravotnických pracovníků a pacientů na operačním sále. Nedílnou součástí této práce je doporučená ochrana a edukace zdravotnického personálu na základě zjištěných poznatků. Výstupem práce by mělo být dostatečná informovanost zdravotníků, zaměstnavatelů zdravotnického zařízení na toto téma. A následná doporučená edukace.. -- Abstrakt: Summary bachelor thesis is focused on the issue of so-called Surgical Smoke, which arises from the use of electrocoagulation in surgical procedures. I work in the operating room like perioperative nurse and monitoring the use of electrocoagulation from which smoke is released, me motivated to write this bachelor thesis. The findings show that this smoke demonstrably damages the health of the operating team. In the thesis are pointed out discovered facts from the studies that were subsequently published. Other findings confirm the importance protection of health workers and patients in the operating room. An integral part of this work is recommended protection and education of medical staff based on the findings. The output of the work should be sufficient awareness of health professionals, employers medical facility on the subject. And the subsequent recommended education.
  Svobodová, Markéta. Madarová, Kamila. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
  chirurgické operace. ochrana zdraví. operační sál. chirurgický kouř. elektrokoagulace. operating room. surgical smoke. electrocoagulation. health protection. bakalářské práce
  617-089.8. 613. 351.77. (043)378.22

Počet záznamů: 1