Počet záznamů: 1  

Analýza porodnosti ve střední Evropě

 1. DA 11324
  Tůma, Ondřej, 1996-
  Analýza porodnosti ve střední Evropě = Analysis of fertility in Central Europe / Ondřej Tůma. -- 45 listů : barevné ilustrace, grafy. -- Oponent Jiří Anděl. -- Vedoucí práce Kristýna Rybová. -- Souběžný název v anglickém jazyce. -- Abstrakt: Cílem této práce je analýza porodnosti v zemích střední Evropy v rámci regionů NUTS 2. Analýza je prezentována na třech demografických ukazatelích, kterými jsou úhrnná plodnost, průměrný věk matky při narození dítěte a podíl nemanželsky narozených dětí. Výsledky jsou porovnávány s jednotlivými NUTS 2 regiony ve střední Evropě. V první části práce se seznamujeme s literární rešerší a metodickou částí práce. V další části práce se zabývám vymezeným územím a jeho charakteristikou, následně definicemi vybraných demografických ukazatelů a také mírným náhledem do minulosti vývoje porodnosti ve střední Evropě. V závěrečné části je rozvedena diskuze o výsledcích této analýzy.. -- Abstrakt: The aim of this thesis is to analyse fertility in the Central European countries within the NUTS 2 regions. The analysis is presented on three demographic indexes, which are total fertility rate, average maternal age at birth and proportion of non-marital births. The results are compared with each NUTS 2 regions in Central Europe. We are introduced to the literature analysis and methodic part of the thesis in the first part of this thesis. Then I deal with delimited area and its characteristics, followed up by definitions of selected demographic indexes and brief overview into the past birth rates in Central Europe. The results of the analysis are discussed in the final part of this thesis.
  Anděl, Jiří, 1950-. Rybová, Kristýna. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  populační politika. porodnost. úhrnná plodnost. demografický přechod. střední Evropa. birthrate. total fertility. demographic transition. human population planning. Central Europe. bakalářské práce
  314.113. 314.12. (043)378.22

Počet záznamů: 1