Počet záznamů: 1  

Restaurátorská škola AVU - vývoj koncepcí restaurování kamenosochařských děl na přelomu tisíciletí

  1. DA 11015
    Restaurátorská škola AVU - vývoj koncepcí restaurování kamenosochařských děl na přelomu tisíciletí / Dominika Czimprichová. -- 2019. -- 120 listů : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Vít Honys. -- Oponent Táňa Nejezchlebová. -- Abstrakt: Předkládaná diplomová práce nesoucí název Restaurátorská škola AVU - vývoj koncepcí restaurování kamenosochařských děl na přelomu tisíciletí se ve třech stěžejních kapitolách zabývá formováním tohoto oboru. V úvodní části této práce lze prostřednictvím kompilace historických okolností dojít k důvodu založení pražské Akademie výtvarných umění, která se formovala již od osmnáctého století. Druhá část pojednává o proměnách restaurátorské praxe, což je prezentováno především na příkladech restaurování antických soch v novověkém Římě, kritizovaném archeologickém restaurování v Itálii devatenáctého století a na období nástupu chemických prostředků pokročilého devatenáctého a dvacátého století v Čechách. Nedílnou součástí této práce se stal vhled do metodické praxe a etických principů nejen samotných restaurátorů, ale také památkářů. Třetí kapitola využívá metod komparace pro porovnání přístupů vysokoškolských institucí v oboru restaurování. Toto porovnání se týká ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských na pražské AVU a Fakulty restaurování při Univerzitě Pardubice. Závěrečná kapitola též zprostředkovává čtyři rozhovory, které byly učiněny se zástupci tří generací působících v ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských na pražské AVU. Prostřednictvím těchto rozhovorů, kde bylo využito metody orální historie, lze získat ucelený pohled na myšlenkový vývoj a praktické přístupy k restaurovaným artefaktům, které se od devadesátých let minulého století po současnost formovaly. Z rozhovorů lze též vycítit historickou kontinuitu k české restaurátorské škole a dodržování etického kodexu restaurátorství.. -- Abstrakt: The submitted thesis named Restoration School of AVU - Conception Development of Restoration of Stone Sculptures at the Turn of the Millenium focuses in its three key chapters on forming of the field. In introduction, by compiling historic circumstances we are able unveil root causes of establishing Academy of Fine Arts (AVU), forming itself since the 18th century. The second chapter focuses on changes in restoration practice, presented mainly on examples of restoration of antique sculptures in late modern Rome, criticised restoration practice 19th century in Italy and the origins of use of chemicals in late 19th and 20th century in Bohemia. Insight into methodic and ethical principles not only of restorers, but conservationists as well, is an integral part of this thesis. The third chapter uses comparative method to compare approach of two high-level education institutions in restoration field. The two compared institutions are AVU and Faculty of Restoration at University of Pardubice. The final chapter presents four interviews made with representatives of three generations working in sculpture restoration atelier in AVU. Through these interviews, while using the method of oral history, we are able to gain a holistic view of thought development and practical approach to restored artifacts, formed since 1990s until today. The interviews also allow us to feel historic continuity towards Czech restoration school and compliance with code of ethics in restoration.
    Honys, Vít, 1963-. Nejezchlebová, Táňa, 1985-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie
    kulturní dějiny. restaurování památek. kamenosochařství. památková péče. Bohuslav Slánský. reverzibilita. výdusky. polychromie. restoration. Academy od Fine Arts. stone sculpting. cultural haritage care. reversibility. polychromy. diplomové práce
    930.85. 7.025.3/.4. (043)378.2

Počet záznamů: 1