Počet záznamů: 1  

Hodnocení vybraných aspektů inkluzivního vzdělávání z pohledu pedagogů základních škol

 1. DA 10761
  Beránková, Pavla, 1991-
  Hodnocení vybraných aspektů inkluzivního vzdělávání z pohledu pedagogů základních škol / Pavla Beránková. -- 2018. -- 87 listů. -- Vedoucí práce Zdeněk Svoboda. -- Oponent Ladislav Zilcher. -- Abstrakt: Postupná snaha o prosazování inkluzivního vzdělávání představuje jednu z nejvýznamnějších aktuálních výzev pro český vzdělávací systém. Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení vybraných aspektů prosazování tohoto vzdělávacího konceptu z pohledu samotných pedagogů. Teoretická východiska práce jsou zaměřena na problematiku vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vývoj přístupů ke vzdělávání a integraci osob s postižením do společnosti, podrobnou charakteristiku konceptu inkluzivního vzdělávání, jeho východisek a podmínek či případných limitů či bariér jeho realizace apod. Empirická část je orientována na prezentaci zpracování a výsledků kvantitativně orientovaného výzkumného šetření zacíleného na analýzu hodnocení vybraných prvků aspektů inkluzivního vzdělávání a jeho realizace z pohledu pedagogů, podobně jako na analýzu potřeb pedagogů základních škol v této oblasti. Sběr dat byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření, které je součástí výzkumných aktivit PF UJEP pro Ústecký kraj. Výsledky práce tak mohou přispět k reálným krokům směřujícím k podpoře pedagogů při prosazování inkluzivního vzdělávání.. -- Abstrakt: Inclusive education is one of the current challenge in czech school system. This final thesis is focused to problems with evaluation of aspects advancement this education system from the perspective of teachers themselves. The theoretical thesis are focused on problem with education of children with special needs. Another points of final thesis are: evolution of access of education and intergration people with disability, characteristic of concept inclusive education, system's origins, conditions or possible limits or barriers for implementation. Empiric part of final thesis is focused to presentation of results from quantitative research. The quantitative research were focused to analysis of evaluation of aspects advancement this education system from the perspective of teachers themselves and the analysis of the needs of primary school teachers. Data collection was carried out by survey, which is one of the part of research activities of PF UJEP for Ústí nad Labem region. The results of final thesis can help with real steps towards supporting teachers in promoting inclusive education.
  Svoboda, Zdeněk, 1976-. Zilcher, Ladislav. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky
  integrovaná výchova a vzdělávání. podpůrná opatření (vzdělávání). speciální vzdělávací potřeby. speciální pedagogika. inkluzivní vzdělávání. školní klima. inclusive education. school climate. special educational needs. supportive measures. diplomové práce
  37.043.2. 37.04. 376. (043)378.2

Počet záznamů: 1