Počet záznamů: 1  

Barevná stopa, záměr i náhoda

  1. DA 9466
    Barevná stopa, záměr i náhoda / Petra Vaďurová. -- 2018. -- 92 listů : ilustrace + 1 CD. -- Oponent Vladimír Šavel. -- Vedoucí práce Lenka Minaříková. -- Abstrakt: Cílem bakalářské práce je umožnit dětem "prožít" předgrafické experimenty a rozšířit tak možnosti jejich výtvarného vyjádření, prohloubit v dětech zájem o výtvarné činnosti, podpořit jejich kreativitu, osobitost a rozvoj fantazie. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozčleněna do pěti kapitol. Úvod teoretické části je zaměřen na stručný popis vývoje dětského výtvarného projevu. Dále je zmíněna problematika pedagogického přístupu v současném pojetí výtvarného vzdělávání. Teoretická část se také věnuje náhodě ve výtvarném procesu a některým přípravným grafickým technikám. V poslední kapitole jsou, jako inspirace, uvedeni vybraní výtvarní umělci a ukázky z jejich díla. V úvodu praktické části je stručně představena organizace Domu dětí a mládeže Mělník a její kreativní zájmové útvary. Poté následuje popis osmi výtvarných činností, realizovaných se skupinkami dětí, navštěvujících zmíněné zájmové útvary. Součástí popisu je fotodokumentace průběhu a některých výsledků jednotlivých činností. Na konec praktické části jsou zařazeny ukázky tvorby autorky bakalářské práce.. -- Abstrakt: Aim of the bachelor thesis is to let children "experience" pre-graphic experiments and to widen the possibilities of their art expression, to deepen children's interest in art artistic activities and to support their creativity, personality and imagination development. The thesis is divided into five chapters. Introduction of the theoretical part is focused on a brief description of children's art expressioin development. Next is mentioned the problematics of pedagogical approach in contemporary conception of art education. The theoretical part also deals with chance in art process and some preliminary graphic techniques. In the last chapter there are, as an inspiration, mentioned selected artists and some samples from their work. In the beginning of the practical part there is a brief introduction of Dům dětí a mládeže organization and their creative interest groups. Then follows a description of eight art activities realized with children groups that attend the mentioned creative interest groups. Photodocumentation of process and some results of individual activities is included in the description. Examples of this bachelor thesis author's artworks are placed at the end of the practical part.
    Šavel, Vladimír, 1949-. Minaříková, Lenka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    artefiletika. dětský výtvarný projev. grafické techniky. children's art expression. graphic techniques. bakalářské práce
    37.032:72/79. 7.07-053.2. (043)378.22

Počet záznamů: 1