Počet záznamů: 1  

Matematická gramotnost v mezinárodních srovnávacích testech a v učebnicích používaných na 1. stupni základních škol

 1. DA 9369
  Dandová, Zlata, 1992-
  Matematická gramotnost v mezinárodních srovnávacích testech a v učebnicích používaných na 1. stupni základních škol / Zlata Dandová. -- 2018. -- 91 listů : ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Jiří Henzl. -- Oponent Alena Nováková. -- Abstrakt: Tématem diplomové práce je matematická gramotnost v mezinárodních srovnávacích testech a učebnicích používaných na 1. stupni základních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První část popisuje matematickou gramotnost, mezinárodní srovnávací testy probíhající v ČR, typy testových úloh i s konkrétními příklady, výsledky českých škol v testech TIMSS v průběhu dvaceti let. V závěru této části je uveden důležitý nástroj pro vyhodnocení stanoveného výzkumu a to taxonomie D. Tollingerové. Empirickou část tvoří popis výzkumného problému a s ním spojené stanovené cíle a hypotézy, metody zkoumání, rozbor učebnic Alter, Taktik, SPN, Fraus a testu TIMSS 2015 na základě výše uvedené taxonomie. Na základě porovnání rozborů jak učebnic s testem TIMSS, tak jednotlivých učebnic mezi sebou byly vyhodnoceny hypotézy. Výsledky výzkumu jsou shrnuty a popsány v závěrečné kapitole.. -- Abstrakt: The theme of this thesis is mathematical literacy in international comparative tests and textbooks used at primary schools. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The first part describes mathematical literacy, international comparative tests in the Czech Republic, types of test tasks with examples, results of Czech schools in the TIMSS tests over twenty years. At the end of this part is some information about the important tool for evaluation of this research, D. Tollinger's taxonomy. Empirical part describes the research problem, goals and hypotheses, methods of the research, analysis of textbooks from publishing houses Alter, Taktik, SPN, Fraus and analysis of test TIMSS 2015. This analysis is based on D. Tollinger's taxonomy. Based on the comparison textbooks with TIMSS test and comparison of textbooks between themselves, the hypotheses were evaluated. The research results are summarized and described in the final chapter.
  Henzl, Jiří. Nováková, Alena, 1966-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  matematické myšlení. matematická gramotnost. mezinárodní srovnávací testy. mathematical literacy. international comparative tests. diplomové práce
  51:165. (043)378.2

Počet záznamů: 1