Počet záznamů: 1  

Rozvoj divergentního myšlení na prvním stupni ZŠ v různých konceptech základních škol

 1. DA 9156
  Mráček, Jiří, 1991-
  Rozvoj divergentního myšlení na prvním stupni ZŠ v různých konceptech základních škol / Jiří Mráček. -- 2017. -- 55 listů : grafy. -- Oponent Jan Janovec. -- Vedoucí práce Vlastimil Chytrý. -- Abstrakt: Tématem diplomové práce je rozvoj divergentního myšlení na prvním stupni ŽŠ v různých konceptech základních škol. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, jako je divergentní myšlení, tvořivost, kreativní pedagog, dále na popis typů nakladatelství. Empirická část je tvořena výzkumem, který byl proveden na základě didaktického testu u 238 žáků z tradičních škol a 71 žáků jedné alternativní školy. Jednalo se o žáky 5. tříd. Empirická část je pojata jako porovnávání jednotlivých nakladatelství mezi sebou na základě bodů dosažených v testu. Dle výsledků tohoto výzkumu byl dokázán rozdíl mezi jednotlivými školami na základě použitých učebnic a pracovních sešitů dle nakladatelství.. -- Abstrakt: The theme of this diploma thesis is the development of divergent thinking at the first level of elementary school in different concepts of elementary schools. The thesis is divided into two main parts, part theoretical and part practical. The theoretical part of the thesis is focused on explaining basic concepts such as divergent thinking, creativity, creative pedagogue, and on the description of the types of publishing houses. The empirical part is made up of research carried out on the basis of a didactic test of 238 pupils from traditional schools and 71 pupils from one alternative school. These were pupils of the 5th grade. The empirical part is conceived as a comparison between publishers among themselves based on the points reached in the test. According to the results of this research, the difference between individual schools was proven based on the use of textbooks and workbooks according to the publishing house.
  Janovec, Jan. Chytrý, Vlastimil, 1984-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  matematické myšlení. kreativita. alternativní výuka. tvořivost. kreativní pedagog. alternativní škola. creativity. creative educator. alternative school. diplomové práce
  51:165. 159.954. 37.091.39. (043)378.2

Počet záznamů: 1